2021-05-11 00:00:00
Avgift innføres
0,42% i førstehånd
Avgift innføres
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett lagt opp til å innføre en ny avgift på viltlevende marine ressurser på 0,42 prosent. Avgiften blir innført 1. juli 2021, og skal gi staten en inntekt på om lag 100 millioner kroner i året.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen innføring av en såkalt fiskal avgift på viltlevende marine ressurser på 0,42 prosent fra 1. juli 2021. Avgiften omfatter norskregistrerte fartøy, og avgiftsgrunnlaget er brutto salgsbeløp minus sektoravgift som skal betales til fiskesalgslaget. 

(Se side 10-14 i lenken til prop 194)

  • «Som varsla i Prop. 1 LS (2020–2021) Skatter, avgifter og toll 2021 kapittel 17, følgjer regjeringa no opp Stortingets vedtak. Framlegget har vore på høyring og inneber ei fiskal særavgift på fyrstehandsomsetjing av viltlevande marine ressursar. Avgift skal betalast med 0,42 pst. av avgiftsgrunnlaget, som er brutto salsbeløp minus sektoravgift som skal betalast til fiskesalslaget. Føresegner om pliktar og berekning av avgifta er knytte til fiskesalslagslova. Fiskeridirektoratet har medverka i utgreiinga av avgifta.Framlegget vil auke det årlege provenyet med om lag 100 mill. kroner. Sidan avgifta vert innført 1. juli, vil provenyet i 2021 auke med om lag 50 mill. kroner påløpt og 25 mill. kroner bokført. Resten av heilårsverknaden kjem i 2022.»

Var ikke negativ, men har snudd

Landsmøtet i Norges Fiskarlag var i 2019 i utgangspunktet negativ til en slik avgift, knyttet et forslag om kvotebank, men avviste ikke en avgift i samme størrelsesorden, da som et alternativ til effekten av kvotebank. (Sak 5 fra side 45 i denne lenken til vedtaket)

Etter at regjeringen innførte økt CO2-avgift og faser ut kompensasjonsordningen for CO2 for flåten innen 2025 har Landsstyret markert tydelig at organisasjonen nå ikke kan støtte innretningen av en slik avgift, der Staten endrer forutsetninger i avgiftspolitikken for næringen.

Sammen med en rekke organisasjoner og forvaltningsledd sa vi som organisasjon derfor nei til den nye avgiften.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.