2022-11-30 17:10:00
Møtte Økokrim
Kontaktmøte
Møtte Økokrim
Leder Kåre Heggebø sammen med Økokrimsjef Pål Lønseth
Foto: Sverre Johansen

-Vi er opptatt av god dialog og målrettede tiltak for å bidra til å bekjempe alle former for fiskerikriminalitet. Det sier leder Kåre Heggebø etter dagens kontaktmøte med Økokrim i Oslo.

Norges Fiskarlag har bedt om å få et møte med Økokrim knyttet til myndighetenes ressurskontroll og Økokrims trusselvurdering av næringen.

Bakgrunnen var Økokrims årlige trusselvurdering (PTV), der Økokrim-sjef Pål Lønseth tegnet et bilde av næringen som en bransje med høy profittmulighet og lav oppdagelsesrisiko. 

-Vi har over lang tid hatt en aktiv deltagelse i myndighetenes eget arbeid med å forebygge og arbeide mot kriminalitet innen fiskerinæringen. Vi arbeider for en transparent og god forvaltning samt en effektiv og målrettet ressurskontroll. Vi har også uttrykt bekymring for at myndighetene kan bidra til å stigmatisere en hel næring gjennom sterke karakteristikker i trusselvurderingen, sier Kåre Heggebø.

Sammen med generalsekretær Sverre Johansen og Fiskarlagets to advokater Ståle Hellesø og Bjørn Kvello møtte han i dag ledelsen i Økokrim. 


Kriminalitetsbildet 

Norges Fiskarlag har som nærings- og interesseorganisasjon for norske fiskere ønske om en enda tettere dialog med myndighetene om hvordan arbeidet med ressurskontroll kan legges opp på en bedre måte enn i dag. 

Fra Fiskarlagets side ble det i dagens møte pekt på de grepene vi mener er viktige å ta tak i og hva som er vår opplevde status på fiskeriområdet.

Advokat Ståle Hellesø problematiserte blant annet at det i liten grad går saker for retten som står i forhold til omtale myndighetene gir av kriminalitetsbildet i næringen, og at det må skilles mellom formalfeil og mer alvorlige forhold.

-Dette er en situasjon vi har sett i mange år, sier han og peker på feilestimering av fangst som ett av områdene som det er mulig å finne løsninger på. Ståle Hellesø viser til at det å anslå vekt av fangst er en hovedutfordring når villfisk tas om bord. 

- Dette er det mulig å finne gode tekniske løsninger for, sier han og påpeker at juks motarbeides gjennom god ressurskontroll og transparent drift i alle ledd. 

Aktiv deltager

Som generalsekretær er Sverre Johansen Fiskarlagets representant i det såkalte 14-partssamarbeidet.

Dette er et møtepunkt mellom fiskeri, industri og alle deler av forvaltningen. 

-Toppsjefer fra alle deler av næring og forvaltning møtes jevnlig, og det er bra. Fiskarlagets oppfatter at det er et nyttig møtepunkt, og vår erfaring er at dette bidrar til større gjensidig forståelse, sier Sverre Johansen.

-Fiskarlaget er like opptatt som fiskerne av bærekraftig forvaltning og at verdiskapingen langs kysten er transparent. Alt annet er en trussel mot vårt felles næringsgrunnlag, sier Johansen.-Vi ønsker en næring med like konkurranseforhold, også fordi det store flertallet gjør det de kan for å drive legalt, sier generalsekretæren.


Etikk som fag

Gjennom 14- parts samarbeidet er det også etablert ulike arbeidsgrupper.

En av dem går på etikk og en på hvit fisk, der advokat Bjørn Kvello representerer Fiskarlaget.

-Vi er tydelige om å arbeide helhetlig for en ansvarlig sjømatnæring - og etikk i fiskerinæringen er nå et fag på fiskerihøgskolen som følge av et initiativ fra den aktuelle gruppen, sier han. 

Arbeidsgruppen «Kvit fisk» med representanter fra Sjømat Norge, NHO Service og handel, NNN, Sjømannsforbundet og Norges Fiskarlag.

Hva næringen kan bidra med i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet i fiskerinæringen, er utgangspunktet for arbeidet.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.