12.10.2016 13:10
Krever ny høring
Lusemiddelsaken
Krever ny høring
Lakselusen er liten, men en stor utfordring for både havbruks- og villfisknæringen. Her er en lakselus fjernet fra en bedøvet laks ved et oppdrettsanlegg.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Intensjonen er god, men forslaget har store og grunnleggende svakheter. Det sier Norges Fiskarlag om Nærings- og fiskeridepartementets høringsforslag om miljøeffekter av medikamentell behandling mot lakselus. Fiskarlaget har bedt om en ny høringsrunde med regelverk som har tydelige tiltak. 

I Fiskarlagets høringssvar trekkes det frem som positivt at Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har ønske om å foreslå tiltak som kan motvirke negative miljøeffekter som følge av medikamentell behandling mot lakselus.

Fiskarlaget mener imidlertid at det i høringsforslaget er store og grunnleggende svakheter.

 

Regelverk må bli tydelig

I høringssvaret skriver Norges Fiskarlag at det særlig er overraskende at ingen av de foreslåtte konkrete tiltakene knyttet til bruk av ulike legemidler i kombinasjon ble inkludert i departementets forslag til nytt regelverk. Det stilles heller ingen krav til at slik «ikke tillatt bruk» skal rapporteres. Det stilles videre ingen krav til ansvarliggjøring av fiskehelsepersonell, og en konkretiserer ikke hva som ligger i «uakseptable effekter på det marine miljø». De foreslåtte regelendringene tar heller ikke hensyn til at det kan bli markedsført nye legemidler mot lakselus, som også kan ha miljøkonsekvenser. Heller ikke Meld. St. 16 (2014-2015) – Havbruksmeldingen, eller forslaget til implementering av denne, tok noe hensyn til disse forholdene.

I tillegg konstaterer Norges Fiskarlag at miljøforvaltningen nå har konkludert med at utslipp av lusemidler fra brønnbåt i utgangspunktet ikke skal omfattes av OSPAR-konvensjonen for beskyttelse av havmiljøet, samt at miljøforvaltningen allerede i 1999 besluttet at utslipp av legemidler og desinfeksjonsmidler skulle unntas behandling etter forurensningsregelverket . Det ser derfor ut til at hensynet til marint miljø, marine arter og norske kystfiskerier fortsatt havner «mellom flere stoler» i forvaltningen.

 

Lite blir endret

Selv om departementets forslag omfatter enkelte tiltak som til en viss grad vil kunne redusere miljøbelastningen, inkludert de betydelige ulempene mange kystfiskere opplever, kan ikke Norges Fiskarlag se at det foreliggende forslaget vil føre til større forbedringer. Forslaget vil derfor dessverre heller ikke bidra til vesentlig bedre sameksistens mellom oppdrettere og fiskere langs kysten, slik det opprinnelig var tenkt.

Etter Norges Fiskarlags oppfatning burde høringsforslaget lagt langt større vekt på en «føre var-tilnærming». Inntil det er etablert nødvendig kunnskap om de aktuelle problemstillingene burde hensynet til marine miljø, ville marine arter og norske kystfiskerier blitt høyere prioritert. Norges Fiskarlag anmoder i den forbindelse om at det nå legges større vekt på kunnskapsinnhenting, ikke minst i gjennom føringer i Havforskningsinstituttets tildelingsbrev for 2017.

 

Ber om ny gjennomgang

På det grunnlaget anmoder Norges Fiskarlag defor Nærings- og fiskeridepartementet om å gå i ny dialog med Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Miljødirektoratet og berørte organisasjoner. Deretter må departementet utarbeide- og sende på høring et nytt forslag til regelverk, som i nødvendig grad kan motvirke negative miljøeffekter som følge av kjemisk behandling mot lakselus.

Norges Fiskarlag vil samtidig oppfordre til en nærmere dialog mellom forvaltning, oppdrettere og fiskere om hvordan en kan legge best mulig til rette for god sameksistens langs kysten. En felles nullvisjon for kjemisk behandling mot lakselus, der en legger enda bedre til rette for utvikling- og bruk av ikke medikamentelle metoder, vil kunne bidra til dette.

 

Les Norges Fiskarlags høringssvar i saken her: