Fiskarlaget Nyheter

27.03.2015 07:44
-Endre rekeperiodene
Foreslår rekejustering i sør
-Endre rekeperiodene
For å unngå stopp i fangst og levering av reker foreslår Fiskarlaget endring i reguleringen og fartøykvoter.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlag foreslår at forslagene fra næringen om justering av fartøykvote og fiskeperiode tas inn i reguleringen i fisket etter reker.

Arbeidsutvalget i Fiskarlaget har behandlet saken og gjort slikt vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til utviklingen i fisket etter reker sør for 62° N, der periodekvoten for første periode er oppfisket og det er berammet stopp i fisket fra og med 28. mars 2015.
 
Norges Fiskarlag viser til at fordeling i 2015 ble endret slik at totalkvoten ble fordelt likt på de tre periodene som fisket har vært regulert innenfor de siste årene, noe som er en medvirkende årsak til at kvoten ble for lav i forhold til tilgjengeligheten i fisket. Samtidig ble det «forskuttert» et kvantum for å holde fisket i gang mot slutten av 2014, noe som var svært positivt i forhold til å opprettholde markedsandelen for norske reker.
 
Det er nødvendig å foreta en endring i gjeldende regulering for fisket etter reker, der fisketakten tas litt ned i forhold til det den har vært i første periode i 2015. Samtidig bør stoppen i fisket bli kortest mulig for å hindre at det må iverksettes markedstiltak for å opprettholde andelen.
 
Norges Fiskarlag vil derfor tilrå at forslaget fra samarbeidsmøtet mellom fiskesalgslagene og fiskerlagene som er berørt iverksettes snarest mulig.  Dette betyr at reguleringene i fisket etter reker for resten av 2015 gjennomføres som følger:
 
-    Andre periode starter 6. april og gjøres gjeldende fram til og med 16. august
-    Tredje periode starter 17. august og varer ut året.
-    Fartøykvotene settes ned fra gjeldende nivå på 28 tonn pr fartøy til 20 tonn for hver av de neste periodene.»