Fiskarlaget Nyheter

18.04.2015 13:30
Deltok i miljømarkering
Ingebrigtsen på Youngstorget i Oslo
Deltok i miljømarkering
Kjell Ingebrigtsen er leder i Norges Fiskarlag.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

-Livet i havet er vårt felles ansvar. Det sa leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag da han i dag lørdag holdt innlegg på Youngstorget i Oslo. Markeringen mellom 12 og 14.30 var i regi av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten.

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, sammen med Natur og Ungdom og Naturvernforbundet samlet i dag støttespillere, samarbeidspartnere, meningsfeller og medlemmer på plassen foran Folkets Hus i Oslo. 

Folkeaksjonen opplyser at målsetningen med markeringen er å vise Arbeiderpartiets landsmøte at også Arbeiderpartiet må gå inn for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Norges Fiskarlag deltor under markeringen med innlegg fra styreleder Kjell Ingebrigtsen.

 

Les innlegget i sin helhet her:

«Norges Fiskarlag organiserer alle fartøygrupper fra de minste kystfartøyene til de største havgående fartøy.
Jeg representerer en næring som er fremtidsrettet. Vi høster av våre fiskeressurser som er i tråd med bærekraftsprinsippet. Et prinsipp som skal veie tungt i forhold til det som vi skal gjøre i vår hverdag på havet.

Miljø og klima er et av Norges Fiskarlags prioriterte arbeidsområder. Vi skylder vår og senere tids generasjoner at vi tar vare på naturen på en miljøriktig god måte.
Fiskerinæringen har attraktive arbeidsplasser, og våres arbeidsplasser blir mer og mer populær hos ungdommen. Hvorfor? Jo, selvfølgelig for at ungdommen ser at dette er en fremtidsnæring. Vi produserer mat og miljøriktig mat til verdens økende befolkning.

Norskekysten er et område som er umåtelig fiskerik. Vi har store og sterke fiskebestander i våre havområder som har bidratt til å gjøre det mulig å bygge Norge til en stor og sterk fiskerinasjon. Dette hadde ikke vært mulig uten å få på plass et forvaltningssystem som tar vare på ressursene i havet, sikre en bærekraftig høsting som gir inntekter til flåten og til de mange kystsamfunn. Fiskeressursene er fornybare, og forvalter vi disse på en bærekraftig måte vil vi ha en evigvarende næring.

Vi som fiskere opplever i økende grad at kampen om arealtilgang skjerpes når vi skal utøve vår aktivitet på havet. Utfordringene knyttes til olje/ gassindustrien, seismisk aktivitet, vindkraft til havs, oppdrettsvirksomhet og utslipp/ deponering fra gruveindustrien. Norges Fiskarlag sier ikke nei til all oljevirksomhet, men sier bestemt nei til oljevirksomhet i en del områder på kysten. Disse områdene er Nordland 6 og 7, Troms 2 og Møreblokkene. Dette er områder som har stor betydning for oss som fiskefelt, men dette er områder som har veldig stor betydning som gytefelt for viktige fiskebestander.

Et forhold som er meget spesielt utenfor Lofoten og Vesterålen er den svært smale sokkelen og den sterke strømsettingen. En eventuell oljeaktivitet, dagens fiskeriaktivitet og havets egen transport av fiskeegg og larver må nødvendigvis foregå på denne smale sokkelen. Det er rett og slett ikke plass til all denne aktiviteten, i tillegg til den risikoen oljeaktiviteten vil medføre i dette svært sårbare havområdet.

Fiskerne har stor erfaring på havet. Vi har også god erfaring med oljevirksomhet i de samme områdene som vi bruker i vårt yrke. Våres erfaring fra sameksistens med olje kommer fra Nordsjøen. Der har vi hatt oljevirksomhet i 50 år. Det har langt fra vært noe fredfullt samliv.  Slik blant annet Jens Stoltenberg sier at vi har hatt. Dette stemmer ikke med våres erfaringer.

Hver vinter setter store mengder torsk kursen mot Lofoten for å gyte. Grunnen til dette er i første rekke at i Lofoten finner torskebestanden de rette temperaturforhold for å få gjennomført en vellykket gyting. Får ikke torskeggene rett temperatur eller blir gjenstand for uønskede miljøpåvirkninger overlever ikke eggene, og dette vil ha katastrofale følger for bestanden.

Min næring, fiskerinæringen har bidratt til Norges økonomi gjennom mange hundre år. Faktisk er det sånn at torsken har hatt veldig stor betydning for Norges økonomi gjennom generasjoner. Arbeidsplassene langs kysten har gjort det mulig å bygge det Kyst-Norge som vi ser i dag. Viktigheten av disse arbeidsplassene vil være like stor også i fremtiden.


Hvordan vil så fremtiden se ut?

Å kikke i glasskula for å se inn i framtida er ikke like enkelt bestandig. Noen ting kan vi være helt sikker på. Næringer som produserer mat og miljøriktig mat vil ha stor betydning.  Næringslivet vil i områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja ta sin del av ansvaret for at disse høyverdige produktene skal komme Norge som nasjon til gode.

Fiskeflåten vil også i fremtiden ta sin del av ansvaret for å levere høyverdige produkter til fiskeindustrien, produkter som vil bidra til verdiskaping. Denne verdiskapingen føres tilbake Norge som nasjon men selvfølgelig også til de enkelte lokalsamfunn. Fiskerne vil sørge for at vi har en ny og moderne flåte som skal gi utgangspunkt for attraktive arbeidsplasser. For å få dette til må vi ta vare på miljøet i havet.

La meg helt til slutt også minne om det internasjonale ansvaret Norge har som fiskerinasjon. Den gytinga som torsken foretar seg i Lofoten starter et livsløp ved at egg og larver driver med strømmen nordover til Barentshavet. I Barentshavet møter Golfstrømmen det kalde havet fra polområdet. Dette skaper stor produktivitet, og gjøre Barentshavet til en av verdens mest produktive havområder. De fiskebestandene som vokser opp der forvalter vi sammen med andre land. Også derfor har vi et stort internasjonalt ansvar for det vi foretar oss langs vår langstrakte kyst.

Livet i havet – vårt felles ansvar.
Takk for oppmerksomheten!»