Fiskarlaget Nyheter

12.09.2017 07:55
Forskriften fastsatt
Ballastvannkonvensjonen
Forskriften fastsatt
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Sjøfartsdirektoratet har nå fastsatt regler som gjennomfører International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments 2004 (ballastvannkonvensjonen) i norsk rett. Konvensjonen gjelder fra 8. september.

Ballastvannkonvensjonen gjelder for skip som går i internasjonal trafikk som er konstruert for å operere med ballastvann, og omfatter i utgangspunktet alle skipskategorier. Det går et klart skille mellom skip sertifisert utelukkende for fart i norsk farvann, og skip sertifisert for utenriksfart. 

Foruten skip sertifisert for innenriksfart, vil forskriften ikke gjelde for skip som ikke er bygget for å føre ballastvann, skip med forseglede tanker med permanent ballastvann og skip i statlig tjeneste, skriver Sjøfartsdirektoratet i en omtale som du i sin helhet kan se på etatens hjemmeside (ekstern link).

Noen unntak

Ballastvannkonvensjonen gjør unntak for skip som utelukkende opererer mellom egen kyst og det åpne hav. Dette vil i første rekke være aktuelt for enkelte fiskefartøy. Ingen fartsområder er i dag innrettet utelukkende med fokus på et slikt operasjonsmønster. Det kan på sikt bli aktuelt å vurdere å endre fartsområdeforskriften med tanke på blant annet dette. Inntil videre kan situasjonen løses ved en særskilt begrensning i skipets fartssertifikat for de som dette måtte være aktuelt for, skriver direktoratet.

Vi ga innspill

Norges Fiskarlag mener rensing av ballastvann er positivt, men at de nye reglene synes å omfatte utilsiktet mange fartøy og fører til en uønsket økning av miljøavtrykket. 

Norges Fiskarlag påpekte i vårt høringssvar (intern link) at vi i utgangspunktet er positiv til innføringen av ballastvannkonvensjonen. Å flytte vann med tilhørende mikroorganismer og dyreliv mellom ulike økosystemer kan representere svært uheldige konsekvenser for miljøet.

Fiskarlaget påpeker imidlertid at skadepotensialet ved ballastvann er størst når en flytter vann mellom områder hvor det ikke er naturlig emigrering via havstrømmer eller via bunn. 

Fiskarlaget mener fiskeflåten i liten grad utgjør en risiko som skulle tilsi pålegging av rensekrav av ballastvann.

  • Fiskarlagets saksbehandler og kontaktperson i saken er fagsjef Joakim Martinsen (kontaktlink)