Fiskarlaget Nyheter

07.02.2018 13:45
Møtte statsministeren
Kontaktutvalget
Møtte statsministeren
Leder Kjell Ingebrigtsen møtte onsdag statsministeren i Oslo
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Onsdag ble starten på årets lønnsoppgjør markert da Erna Solberg inviterte til statsministerens kontaktutvalg. Fiskarlaget tok opp både Brexit, handel og helikopter – i tillegg til lønnspolitiske element, forteller leder Kjell Ingebrigtsen.

«Statsministerens kontaktutvalg» er et forum med to årlige faste møter mellom regjeringen og organisasjoner og næring i Norge.

Norges Fiskarlag deltok i møtet med leder Kjell Ingebrigtsen og generalsekretær Otto Gregussen.

– Vi ga statsministeren ros for at det i regjeringserklæringen er tydelighet på at fiskeri- og havbruksnæringene er blant de viktigste fremtidsnæringene for Norge, og jeg viste til at både kvotesituasjon og forvaltning i Norge gjør at vi i hovedsak kan se positivt på utsiktene for 2018, sier Kjell Ingebrigtsen.

Politisk markedsfokus

Norges Fiskarlag gjorde det også tydelig overfor statsministeren at sjømatnæringen som eksportnæring er avhengig av at det føres en økonomisk politikk i Norge som bidrar til å opprettholde vår konkurransekraft.

Som verdens nest største fiskeeksportør er vi avhengig av god og forutsigbar tilgang til markeder i hele verden. Også Brexitprosessen er et stort spenningsmoment for norske fiskere.  

– Vår nærings håp er at de løsningene som kommer vil bidra til å åpne enda større muligheter for eksport til det engelske markedet, sa Ingebrigtsen.

Han mener vi samtidig ikke må glemme relasjonen med resten av Europa, siden EU-markedet er av så stor betydning for Norge.

– Tilgang til vårt viktigste og nærmeste marked er ikke god nok. Våre muligheter til å skape mer basert på våre fiskeressurser er vesentlig redusert med det tollregimet vi har i dag, understreket Ingebrigtsen og viste til at næringens eksport til mer enn 140 land innebærer at frihandelsavtaler for Norge eller gjennom EFTA er svært betydningsfullt.

Fremtid

Kjell Ingebrigtsen benyttet også anledningen til å vise statsministeren at rammeverket for fiskerne er av stor betydning for verdiskapingen. Han viste i så måte til det viktige politiske arbeidet som nå gjøres knyttet til å ta rådene fra Eidesen-utvalget inn i en ramme som gir et enklere og mer framtidsrettet kvotesystem.

– Lønnsomme arbeidsplasser gir stabilt mannskap muligheter for verdiskaping og utvikling av næringen videre, understreket Kjell Ingebrigtsen med henvisning til de forventningene som er i næringen knyttet til et forenklet og robust fremtidig kvotesystem.

Rent hav og risiko

Fiskarlagslederen benyttet også anledningen til å skape et bilde av hvor viktig det er for Norge at vi fortsatt har en kvalitetssikret havforskning.  

– Havet som arbeidsplass gjør at vi også daglig må akseptere at vi har en arbeidsplass med risiko. Når uhellet er ute så må vi ha en best mulig utbygget redningstjeneste. Vi er derfor sterkt bekymret over at det er ytterlige forsinkelser av innfasingen av nye redningshelikopter, samt usikkerheten knyttet til de nye helikoptrene til Kystvakten, sa Ingebrigtsen før han både ga ros og innspill knyttet til marin forsøpling.

Han roste Erna Solberg for at også regjeringen setter miljøet i havet på den politiske dagsorden, og understreket at norske fiskere både tar ansvar for rent hav og arbeider med å utvikle en forbedret strategi knyttet til næringens ansvar for å ta vare på det marine miljøet.