Fiskarlaget Nyheter

01.10.2018 14:30
54 på åpent møte
Om torsk i sør
54 på åpent møte
Fra fisketorget i Oslo
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Mer enn 50 personer deltok fredag i møtet knyttet til beskyttelse av gyteområder og forbud mot å fiske torsk fra Telemark til Svenskegrensen. Fiskerlaget Sør inviterte til møtet, som hadde bred deltagelse.

Møtet var åpent for alle fiskere, landindustri, forvaltning, forskning og fiskeriorganisasjoner. På møtet var Fiskeridirektoratet, HI, Landindustrien, Norges Kystfiskarlag, Norges Fiskarlag og mange fiskere representert.

Det var altså Fiskerlaget Sør som inviterte til fiskermøte på Clarion Collection Hotel Atlantic i Sandefjord.

Bakgrunnen for møtet var høringsforslaget som Fiskeridirektoratet sendte ut i sommer om forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud mot å fiske torsk fra Telemark til Svenskegrensen. Fiskarlaget Sør er bekymret for de store negative konsekvensene forslaget kan føre til for både fiskerne og landindustrien i sør, og inviterte Fiskeridirektoratet og HI til et møte med fiskerne for å diskutere forslaget som har kommet fra Fiskeridirektoratet.

Norges Fiskarlag sendte tidlig i september svar på høringsnotatet til direktoratet, og hovedbudskapet i høringssvaret er at forslaget fra direktoratet oppleves å være uforholdsmessig inngripende siden (dersom det innføres slik det nå foreligger) trolig vil føre til at det tradisjonelle konvensjonelle kystfiskeriet sør for Agder avvikles og at det ikke vil være økonomisk grunnlag for de særegne sjømatbedriftene i området, når de utelukkende må basere seg på lokal råstofftilgang av reker.

Norges Fiskarlag mener at Fiskeridirektoratet må følge forvaltningslovens krav om utredning, holde seg til alminnelige prinsipp om forholdsmessighet, samt følge utredningsinstruksen når de utarbeider forskriftsforslag som er så inngripende som det foreliggende. I tillegg til dette skrev vi at Fiskeridirektoratet må opprette dialog med lokale fiskere om avgrensing av fiskeriområdene hvor beskyttelsestiltakene skal innføres.

Møtet i Sandefjord var konstruktivt, og både landindustrien og mange fiskere fikk uttalt seg om saken. Fiskeridirektoratet fikk også presentere forslaget sitt, og utdypet mer hva som ligger i saken og hvilket handlingsrom og ønsker de har for veien videre. Felles for alle er at alle ønsker å bevare de få fiskeriene som er igjen i sør, og at man må finne løsninger som gjør at fiskeriene og landindustrien kan fortsette sin næringsvirksomhet.

Fiskeridirektoratet tok til seg kritikken om mangelfulle samfunnsøkonomiske analyser av forslaget, og var lydhør for at næringen ønsker å gå i dialog om veien videre. Fiskeridirektoratet, Fiskerlaget Sør og Kystfiskerlaget skal ha dialog i de påfølgende ukene om hvordan man skal følge opp denne saken når det gjelder kunnskapsgrunnlag, beskyttelsestiltakssoner og eventuelle redskapspåbud/forbud.

Fiskeridirektoratet ønsker flere opplysninger om de ulike fiskeriene i sør, og om hvor disse foregår helt konkret. Fiskeridirektoratet inviterer til samarbeid, og er klar på at det kommer til å bli vedtatt en forskrift uavhengig av om det kommer noe fra næringen eller ikke.

Videre ble det klart at det var ønskelig at en eventuell forskrift skulle tre i kraft på nyåret, men Fiskeridirektoratet signaliserte at dette ikke er en absolutt frist og at vi fremdeles har litt tid til å finne gode løsninger både næringen og forvaltningen kan leve med.

På møtet kom det også opp mange bekymringer om manglende samarbeid mellom fiskerimyndighetene og miljøforvaltningen når det gjaldt forvaltning av skarv og tilsyn med fritidsfisket som foregår etter lakse- og innlandsfiskeloven. Fiskeridirektoratet var klar på at de to sektorene har ulike ansvarsområder, og at miljøforvaltningen må ta sitt sektoransvar.