Fiskarlaget Nyheter

08.10.2018 13:15
-Mye bra, noe forundrer
Statsbudsjettet 2019
-Mye bra, noe forundrer
Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag
Foto: Jan-Erik Indrestrand

- Fiskarlaget er hovedsakelig positive til hovedlinjene i budsjettet, et budsjett vi håper kan bidra til stabil kronekurs og fortsatt lav rente. Kutt i bevilgninger til velferdsstasjoner er ett av momentene som forundrer, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 avdekker ingen store endringer i de generelle rammebetingelsene for fiskeflåten.

-Vi er opptatt av de lange linjer i den økonomiske politikken og i så måte synes regjeringen å innfri på den forventningen, sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen.

-Imidlertid er vi forundret over noen forslag til kutt i Nærings- og fiskeridepartementets budsjett for 2019, sier han med henvisning til blant annet kutt i tilskudd til velferdsstasjoner og i avsetningen til føringstilskudd.

Føringstilskudd

Regjeringen foreslår om lag en halvering av sekkeposten som er øremerket til føringstilskudd, selfangst og garantilott. Selv om avsetningen ikke er fordelt mellom disse ordningene, vil forslaget ha store konsekvenser for ordningen med føringstilskudd.

Formålet med denne ordningen er å opprettholde lokale fiskerimiljøer og en variert flåtestruktur og bidra til en effektiv gjennomføring av fisket ved å føre fisk ut av overskuddsområder.

-Vi mener det er overraskende og uheldig at det foretas et stort kutt i en ordning før en har konkludert når det gjelder resultatet av en pågående evaluering av ordningen, understreker Fiskarlagslederen.

Kutter velferden

Regjeringen foreslår å ta bort hele tilskuddet til drift av velferdsstasjoner som går til ordningen Fiskarlaget administrerer på vegne av alle fiskere. Tilskuddet på 1,2 millioner kroner, sammen med egenfinansiering fra næringen understøtter i 2018 drift av 25 velferdsstasjoner lang kysten.

En konsekvens av regjeringens forslag vil være at mange stasjoner må legges ned, og det må innføres et redusert tilbud på de resterende stasjoner som kan holdes åpne i 2019.

- Regjeringen begrunner kuttet med redusert behov. Vår erfaring er en økt etterspørsel og stadige spørsmål om nyetableringer, sier Kjell Ingebrigtsen.

Norges Fiskarlag har siden 2015 etablert fem nye velferdsstasjoner henholdsvis i Havøysund, Ramberg, Gryllefjord, Skarsvåg og Brensholmen.  Årsaken til disse nyetableringene er det faktum at de tjenester som velferden tilbyr ikke er tilgjengelig i fiskeværene verken i kommunal eller privat regi.

SAR og Kystvakt

Fiskarlaget er betrygget over at aktiviteten i Kystvakta videreføres på dagen nivå og med en viss budsjettøkning, samt at planen for bygging av tre nye kystvaktfartøy bekreftes.

-Vi er fremdeles ikke tilfreds med fremdriften for nye redningshelikoptre og NH90, men registrerer at det forsøkes å gjøres tiltak for å bøte på den lange innfasingsperioden for de nye ressursene.

Generelle moment

I forslaget til statsbudsjett understrekes det at Nærings- og fiskeridepartementet vil fortsette arbeidet med å utvikle et mer fleksibelt kvote- og tillatelsessystem tilpasset næringens behov.

Eidesen-utvalget la i 2016 frem forslag til hvordan kvotesystemet for fiskeflåten skal se ut i fremtiden og vurderte spørsmålet om ressursrente. Regjeringen gjentar varselet om at det vil komme en melding til Stortinget om kvotesystemet våren 2019.

Prioriteringer 2019

  • Nærings- og fiskeridepartementet vil i 2019 prioritere arbeidet med å forbedre regelverket for næringsdrivende i fiskerinæringen gjennom tiltak i stortingsmelding om kvotesystemet i fiskeriene.
  • En annen høyt prioritert oppgave er å sikre norske interesser ved etablering av nye fiskeriavtaler etter Brexit.
  • En tredje prioritert oppgave er å tilrettelegge for samarbeid mellom internasjonale organisasjoner og stater for gjensidig støtte i kampen mot ulovlig, uregulert og urapportert fiske og fiskerikriminalitet