Fiskarlaget Nyheter

20.05.2019 09:55
Frykter laksefisket dør
Ber om tiltak
Frykter laksefisket dør
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlag er redd for at det tradisjonsrike sjølaksefisket er i ferd med å dø ut. Myndighetene bes både om å utvide fisketidene for sjølaksefisket i 2019, samt å flytte forvaltningen av villaksen til fiskerimyndighetene.

Det er Landsstyret i Norges Fiskarlag som gir innspill til sjølakseforvaltningen etter internt innspill fra våre to regionlag som dekker de tre nordligste fylkene.

Les Landsstyrets vedtak her:

VEDTAK:

«Norges Fiskarlag registrerer at Vitenskapsrådet legger til grunn at mengden villaks er redusert, og at antallet som kommer fra havet er mer enn halvert de siste 30 årene.

På bakgrunn av dette og ulike forvaltningstiltak som er satt inn, har sjølaksefisket blitt kraftig redusert de siste 30 årene. Mulighetene til å drive sjølaksefiske er dermed blitt svært begrenset, og Norges Fiskarlag er redd for at dette tradisjonsrike fisket er i ferd med å dø ut.

En ytterligere reduksjon av sjølaksefisket vil frata en rekke rettighetshavere muligheter til å utøve sjølaksefisket i tråd med sine rettigheter, og det vil kunne føre til at en del av vår viktige kystkulturarv forsvinner.

Vi er bekymret for belastningen som innstrammingene i villaksreguleringene fører til for sjølaksefiskerne. Vi mener at sjølaksefiskerne tar en uforholdsmessig stor andel av belastningen for at fisket etter laks må strammes inn, og at miljøforvaltningen ikke klarer å ha et breddeperspektiv i sin forvaltning av villaksefisket som ivaretar en bærekraftig utvikling både for elvefiskerne og sjølaksefiskerne.

Norge Fiskarlag ber i første omgang myndighetene om å vurdere å utvide fisketidene for sjølaksefisket i 2019, slik at de som har rettigheter etter gammel sedvane og som har registrerte fiskefartøy, kan utøve rettighetene sine i tråd med dette.

Norges Fiskarlag mener også at det er grunnlag for å flytte forvaltningen av villaksen og fisket etter villaks over fra miljøvernmyndighetene til fiskerimyndighetene. Havressursloven legger opp til en økosystembasert flerbestandsforvaltning, og å legge forvaltningen av villaksen under denne loven vil kunne føre til en mer helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning av villaksen, som tross alt lever mesteparten av livet i havet.

Fiskeriforvaltningen vil nok i større grad enn miljøforvaltningen kunne ivareta bredden av interesser i villaksefisket. Denne delen av forvaltningen er i større grad enn miljøforvaltningen vant til å fordele og forvalte fiskeriressursene i havet blant flere grupper (også fritidsfiskere etc).

Vi har tro på at man ved å flytte ansvaret for forvaltningen vil føre til en helhetlig forvaltning av villaksen i et økosystemperspektiv og til et mer rettferdig forvaltningsregime enn forvaltningsregimet for villaks legger opp til i dag.»