Fiskarlaget Nyheter

24.10.2013 00:00
Bekymring om Syriagass
Fiskarlaget med UD-brev

Norges Fiskarlag har bedt Utenriksdepartementet utvide regjeringens fagarbeid i vurderingen om Norge bør ta imot kjemiske masseødeleggelsesvåpen fra Syria.

I et brev ber Fiskarlaget om at faren for utslipp av skadelige stoffer må inkludere fokus på mattrygghet og fare for utslipp av vann som er brukt for å bearbeide giftstoffene.

Norges Fiskarlag krever i brevet at mandatet til ekspertgruppen må omfatte en nærmere risikovurdering av aktuelle nedbrytingsprodukter og faren for uhellsutslipp. Etter Norges Fiskarlags oppfatning må de konkrete risikovurderingene bli gjort offentlig tilgjengelige før regjeringen tar endelig stilling i saken.

-Norge er en av verdens viktigste eksportører av sjømat. Vi får opplyst at eventuell destruering av giftgass i Norge vil måtte skje ved kysten, og ved bruk av store mengder vann. Det er derfor svært viktig, også i forhold til det generelle omdømmet til norsk sjømat, å forsikre seg om at det ikke kan bli sluppet ut stoffer i sjøen som kan være problematiske i forhold til mattrygghet, sier leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen.

Fiskarlaget er også bekymret fordi det ser ut som om flere sentrale etater ikke er involvert i det arbeidet som nå gjøres fra norsk side for å vurdere om vi kan ta mot de farlige stoffene.

Saksbehandler, seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg sier Fiskarlaget gjennom mange år har erfart at det ikke eksisterer noe forvaltningssystem som ivaretar hensynet til sjømattrygghet og fiskerinæring på en god måte i slike saker.

-Det er bekymringsfullt at det ifølge våre opplysninger verken er slik at NIFES eller Mattilsynet er involvert. Dette er etater som har forvaltningsansvar og spisskompetanse på sjømattrygghet, påpeker Sandberg.

FN, USA og Russland har bedt Norge om å ta imot inntil 500 tonn saringass og nær 50 tonn med sennepsgass fra syriske lager for destruksjon. Norge forespørres med begrunnelse i at vi har de rette forutsetningene for å gjennomføre et slikt oppdrag, blant annet på grunn av «rikelige mengder rent vann og en stabil politisk situasjon».

I brevet sier Norges Fiskarlag at organisasjonen i utgangspunktet positivt innstilt til at Norge kan bidra til å følge opp FN-resolusjonen om å destruere Syrias kjemiske masseødeleggelsesvåpen. Fiskarlaget påpeker likevel at det må være en absolutt forutsetning at slik destruering ikke må kunne være til fare for sjømattrygghet, fjordmiljø, fiskerinæring og folkehelse.

Fakta fra brevet:

  • I 2012 ble det landet mer enn to millioner tonn fisk i Norge.
  • Norsk sjømatnæring eksporterer mer enn 30 millioner middagsmåltider, hver dag - hele året, til mer enn 130 ulike land.
  • Norge er en svært viktig matprodusent, også i global målestokk. Dersom vi forvalter de marine ressursene på rett måte vil vår fornybare matproduksjon kunne foregå i uoverskuelig tid.
  • Sjømat fra Norge må være sunn og trygg å spise.
  • Et rent hav- og fjordmiljø, mest mulig fri for forurensninger og miljøgifter, er en grunnleggende forutsetning for dette.
  • Av erfaring vet vi det er stor risiko for at evt. forurensninger til slutt havner i havet, og at det kan bli svært kostbart å rydde opp i etterkant. Utslipp av miljøgifter og andre forurensninger må derfor i størst mulig grad unngås, gjennom aktiv forebygging.