Fiskarlaget Nyheter

21.11.2013 00:00
-Refordel torsken
AU om torsk nord for Stad

Norges Fiskarlag ber om snarlig refordeling av torskekvoten fra kystfllåten til havfiskeflåten. Nyvalgt fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen sier dette er en situasjon Fiskarlaget synes er unødvendig å måtte tilrå, men det kommer som er et resultat av sen tilnærming i reguleringene av fisket tidligere på året.

-Hadde Norges Fiskarlag fått gjennomslag for sine synspunkt om refordeling i første halvår, så ville situasjonen vært en annen, påpeker Ingebrigtsen..

-Bakgrunnen for dagens vedtak i Arbeidsutvalget er at situasjonen vi nå har kommet i tilsier at kystflåten ikke ville klart å ta sin tildelte del av kvoten, sier Kjell Ingebrigtsen.

Landsmøtet har lagt klare føringer når det gjelder refordelingsprisipper. Dagens vedtak er derfor helt i tråd med Landsmøtets føringer i denne typen saker.

Les hele vedtaket her: