Fiskarlaget Nyheter

14.02.2014 00:00
Kritisk til utslipp
Fiskarlaget om Finnmarksgruve

Sjømatnæringen setter spørsmålstegn ved at Nærings- og fiskeridepartementet anbefaler sjødeponi og utslipp av gruveavfall i Repparfjorden i Finnmark.

- Anbefalingen er en politisk beslutning, som delvis går på tvers av faglige innspill fra egne institutt og direktorat, sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen.

Nussir ASA sine planer om gruvedrift i Kvalsund kommune i Finnmark, vil etter planen kunne føre til utslipp av opp mot to millioner tonn gruveavfall per år i en nasjonal laksefjord, i et kartlagt gyteområde for kysttorsk og i nærområdene til flere oppdrettsanlegg. Det er i utgangspunktet kontroversielt.

Om denne saken skriver Havforskningsinstituttet: «Det er overveiende sannsynlig at deponering av giftige gruvemasser i et gytefelt for torsk vil gi stor negativ konsekvens». Fiskeridirektoratet slår fast at: «Grundigere undersøkelser av gyte- og oppvekstområdene er nødvending. Denne kunnskapen er helt fundamental for de beslutningene som skal tas, og må følgelig innhentes i forkant».

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) tar i denne saken ikke hensyn til fagorganenes merknader, og nødvendig kunnskap innhentes ikke i forkant. Departementet hevder nå at gyteplasser i fjorden er tilstrekkelig ivaretatt gjennom reguleringsplanen, til tross for at disse gyteområdene etter planen først skulle ha blitt undersøkt nærmere våren 2014. Vi konstaterer at NFD heller ikke sier noe som helst konkret om hvilke vilkår som faktisk må stilles, for å ivareta hensynet til fjordmiljø, gyteområder og fiskerinæring.

Norges Fiskarlag er ikke imot ny næringsutvikling, og har forståelse for at det er store forventninger knyttet til både sjømatnæring og gruveindustri i nord. Norges Fiskarlag har heller aldri gjort noe prinsipielt vedtak mot sjødeponi. En samlet sjømatnæring har derimot framsatt krav om at eventuell gruvedrift ikke må gå på bekostning av mattrygghet, gyteområder eller muligheten for fangst og høsting av sjømat.

Norges Fiskarlag reagerer med forundring på at NFD i sin pressemelding viser til at Fiskarlaget «har gitt viktige bidrag» i prosessen. Å hevde dette, samtidig som fiskeriinteressene i realiteten blir overkjørt, er å misbruke Fiskarlagets vilje til å ha en åpen og konstruktiv dialog med gruveindustri og forvaltning, sier Ingebrigtsen.

Norges Fiskarlag mener det må etableres bedre rutiner for miljøovervåking og såkalte «akseptkriterier», som bedre kan ivareta hensynet til sjømatnæring og fjordmiljø.

- Norsk sjømatnæring og mineralnæring er nå samlet i ett felles departement. Vi forventer at dette vil gi nye og positive muligheter, for eksempel mer tverrfaglig forskning, bedre kartlegging av fjordene, og ikke minst bedre forvaltningsprosesser, sier lederen i Fiskarlaget.

Norges Fiskarlags Landsmøte gjorde nylig vedtak om at Miljødirektoratets praktisering av forurensningslovverket må underlegges en forvaltningsrevisjon. Det omfatter også Miljødirektoratets anbefalinger i akkurat denne saken, som viste seg å ikke være faglig forankret.

Fiskarlaget har også nylig sendt brev til tre departementer om dette. Les brevet her: