Fiskarlaget Nyheter

04.03.2014 00:00
Status i vannballast-saken
Sjøfartsdirektoratet søker fritak
Meløysundrederiets nye fartøy Einar Erlend
Foto: Arnfinn Myrvang

Det er utvikling i saken om forbud mot bruk av variabel ballast.Seniorrådgiver Joakim Martinsen har blant annet ansvaret for fagområdet knyttet til fartøy-sikkerhet i Fiskarlaget og sier det etter påtrykk fra organisasjonen nå blir søkt om fritak fra direktivet.

Sjøfartsdirektoratet bekrefter tirsdag at de håper å kunne sende sin søknad om et norsk fritak for ballastkravet i løpet av april.

Joakim Martinsen forteller at Fiskarlaget i flere år har arbeidet med denne saken, og at han høsten 2011 sendte en henvendelse til Sjøfartsdirektoratet med henvisning til forskrift av 13. juni 2000 nr. 660 § 3-2, og forbudet mot bruk av variabel ballast for å tilfredsstille stabilitetskriteriene på fiskefartøy under 45 meter lengde (L) bygget etter 1. januar 2010.

I forbindelse med Meløysundrederiets dåp av sitt nye fartøy ble vannballastsaken omtalt på redaksjonell plass i FiskeribladetFiskaren sist uke. Da opplyste reder Einar Helge Meløysund at nye «Einar Erlend» (bildet) har fått en fast ballast på 85 tonn om bord, etter nye og mye omdiskuterte internasjonale regler. Denne ballasten kunne tidligere ivaretas gjennom bruk av sjøvann i lastetankene, men er i dag blitt et «ekstra vedheng» som båten må dra på, også med full last om bord.

Meløysund sier til avisen at han mener dette er et merkelig og ubegripelig regelverk, som for øvrig bare gjelder for slike båter under 45 meter.

Norges Fiskarlag har etterspurt status i saken fra Sjøfartsdirektoratet og vi gjengir (under) svar fra underdirektør Yngve Folven Bergesen i Fiskefartøyavdelingen i Sjøfartsdirektoratet om hvordan de har arbeidet og nå tar videre denne saken.

Han viser til henvendelsen fra Fiskarlaget og svarer at:

«Bakgrunnen for henvendelsen var at mange fiskebåtredere ser det nye regelverket som et hinder for å kontrahere nye fartøy. Næringen opplyser at kravet om fast ballast medfører tyngre fartøy med økt forbruk av bunkers, redusert lastekapasitet og videre økte utslipp til miljø. Den faste ballasten medfører også at fartøyene får mindre gunstige bevegelser, og gir dårligere arbeidsmiljø.

Forbudet mot bruk av variabel ballast ble innført med endringsdirektiv 2002/35 til EU-direktiv 97/70, og ble gjennomført i norsk rett gjennom endring av forskrift 13. juni 2000 nr. 660 i 2008. Slik regelverket er utformet fra EU er det per i dag ikke rom for Sjøfartsdirektoratet til å gi fravik fra dette kravet.

På bakgrunn av henvendelsen fra Norges Fiskarlag tok Sjøfartsdirektoratet opp saken i COSS (Committee on Safe Seas and Prevention of pollution) i juli 2012. Kommisjonen har etter dette vurdert eventuell direktivendring, og har i denne forbindelse hatt tett kontakt både med Sjøfartsdirektoratet og med EMSA (European Maritime Safety Agency).

Kommisjonen finner at det Norske forslaget om å tillate bruk av variabel ballast anses som trygt, men at den store arbeidsmengden og det store antall nye direktiv og direktivendringer gjør at en direktivendring på dette området ikke kan forventes de nærmeste årene.

Sjøfartsdirektoratet vil nå rette en henvendelse til ESA (European Surveillance Agency) og søke om fritak fra denne delen av direktivet for norske fartøy, og håper å få sendt denne søknaden avgårde i løpet av april.»