Fiskarlaget Nyheter

03.03.2014 22:00
Forundret over tilleggskvoteøkning
Krever tilbakejustering i åpen grup
Forundret over tilleggskvoteøkning
Kilde: Kyst og Fjord
Foto: Øystein Ingilæ

Norges Fiskarlag registrerer med forundring Fiskeridirektoratets kunngjøring fredag om at kystfiskekvoten av torsk økes for eiere av merkeregistrerte fartøy i Finnmark, Nord-Troms og noen kommuner i Troms og Nordland.

I et brev til myndighetene kreves det en tilbakejustering av tilleggskvoten fra 24 til 12 tonn.

I brevet viser Norges Fiskarlag til at organisasjonen også i fjor påpekte den store urimeligheten som oppstår mellom fartøy som befinner seg i samme geografiske område og som drifter på de samme fiskefeltene når det etableres så store kvoteforskjeller.

Norges Fiskarlag er innforstått med at denne tilleggskvoten har sin bakgrunn i oppfølgingen av Kystfiskeutvalgtes innstilling. Denne tilleggskvoten er doblet fra 6 tonn i 2011 og 2012 til hele 12 tonn i 2013. Dette kvoteskillet har nå blitt så stort at det virker svært urimelig for de fiskerne i åpen gruppe som faller utenfor denne ordningen, når slike fartøy/fartøyeiere drifter og leverer på samme område/plass, skriver Fiskarlaget.

Når nå kvoteforskjellen er økt ytterligere, fra 12 tonn til 24 tonn, så kan ikke Norges Fiskarlag godta at det etableres en slik grov forskjellsbehandling mellom like fartøy.
Norges Fiskarlag krever derfor at kvotetillegget på 24 tonn pr. fartøy umiddelbart justeres tilbake til 12 tonn.