Fiskarlaget Nyheter

17.07.2014 00:00
Nord-Norgemakrell fordelt
5 000 tonn
Nord-Norgemakrell fordelt

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt regulering av kvoten på 5 000 tonn makrell som er satt av til fiske i Nord-Norge. Reguleringen trådte i kraft med virkning fra 4. juli og gjelder nord for 65°N. Det kreves ikke påmelding.

I en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet heter det at virkeområdet er fangst tatt nord for 65ºN i Norges territorialfarvann, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard.

Vi gjengir informasjonen som er lagt ut hos Fiskeridirektoratet i sin helhet her:

Bonuskvoteordning for havfiskefartøy
For havfiskefartøy etableres det en bonuskvoteordning. Ordningen innebærer at fartøy med ringnottillatelse, små ringnotfartøy og fartøy med makrelltråltillatelse kan oppnå en bonuskvote ved fiske av makrell nord for 65°N.

Bonuskvoten belastets fortløpende med 15 % av fartøyets fangst av makrell tatt nord for 65°N. De resterende 85 % av fangsten vil bli belastet fartøykvoten.

Fartøy med ringnottillatelse kan oppnå en bonuskvote på totalt 200 tonn makrell. Små ringnotfartøy og fartøy med makrelltråltillatelse kan oppnå en bonuskvote på totalt 75 tonn.

Det er ikke anledning til å benytte seg av kvotefleksibilitet og slumpfiskeordningen for fangst tatt på bonuskvoteordningen.

Totalt er det avsatt 3 553 tonn makrell til ringnot, 322 tonn til SUK og 200 tonn til makrelltrål.

Tilleggskvote for kystfiskefartøy under 500m³
Kystfiskefartøy med mindre enn 500m³ lasteromsvolum kan fiske og lande en maksimalkvote på inntil 20 tonn makrell nord for 65°N dersom følgende vilkår er oppfylt:
•Fartøyet må være registrert i merkeregisteret.
•Eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet.
•Fartøy som skal fiske med not må være egnet, bemannet og utstyrt for å delta i fisket med not. Fartøy som skal fiske med garn eller snøre må være egnet, bemannet og utstyrt for å delta i fisket med garn eller snøre.

Ordningen innebærer med andre ord at både fartøy i lukket og åpen gruppe så vel som fartøy som ikke har adgang til å delta i lukket og åpen gruppe har adgang til å fiske makrell på tilleggskvoten all den tid vilkårene over er oppfylt.

Fartøyets fangst av makrell tatt nord for 65°N avregnes først tilleggskvoten, deretter ordinær kvote. Det er ikke anledning til å benytte seg av kvotefleksibilitet for fangst tatt på tilleggskvoteordningen.

Gruppekvoten for tilleggskvoten er på 925 tonn.

Generelt for begge ordningene
Det kreves ingen påmelding for å delta på ordningene.

Fiskeridirektoratet kan 1. august og 1. oktober 2014 endre fordelingen innad i fartøygruppene, samt størrelsen på bonuskvoten og maksimalkvoten.

Fisket stoppes når gruppekvotene er beregnet oppfisket.