Fiskarlaget Nyheter

25.07.2014 00:00
Bekrefter mva-fritak
Ved omsetning av strukturkvoter
Bekrefter mva-fritak

Omsetning av strukturkvoter ER fritatt for merverdiavgift fastslår Finansdepartementet. Strukturkvote omfattes av fritaksbestemmelsen uavhengig av om eventuell kondemnering av skip skjer på selger eller kjøpers hånd. Klagenemda for merverdiavgift må nå gjøre om flere vedtak.

Det er på nytt reist spørsmål om overdragelse av strukturkvoter knyttet til fiskefartøyer er omfattet av avgiftsfritaket for varer og tjenester som omsettes som ledd i overdragelse av virksomhet. I flere saker har skattemyndighetene lagt den motsatte vurderingen til grunn og Norges Fiskarlag har derfor på nytt bedt Finansdepartementet om en overordnet vurdering av dette spørsmålet.

Forrige gang denne saken var opp var da Finansdepartementet i brev til Norges Fiskeslag 8. oktober 2008 uttalte at salg av fartøy som ledd i strukturkvoteordningen er omfattet av fritaket, selv om kjøper ikke benytter det aktuelle fartøyet i sin fiskerivirksomhet. Dette innebærer at det er rettighetene som tilligger fartøyet som er det avgjørende, ikke hvilket fartøy som benyttes.

Med bakgrunn i flere nye tvister med Skatteetaten knyttet til omsetning av strukturkvoter har Norges Fiskarlag altså på nytt tatt saken opp med myndighetene.

I et brev fra Finansdepartementet datert 29. april i år presiserte departementet sin uttalelse av 8. oktober 2008 og Skattedirektoratet skriver i et brev datert i juni fast at Klagenemnda for merverdiavgift har lagt til grunn motsatt forståelse av regelverket i nyere avgjørelser.

I brevet fra Skatteetaten slås det fast at: «Klagenemnda for merverdiavgift har lagt til grunn motsatt forståelse av regelverket i nyere avgjørelser. Skattedirektoratet vil be skattekontorene anmode Klagenemnda for merverdiavgift om omgjøring i de aktuelle sakene.»

Skattedirektoratet presiserer for øvrig i brevet at de legger til grunn at det fortsatt er et krav om at den overdratte kvoten må benyttes i kjøpers virksomhet (videreføring av virksomheten) for at fritaksbestemmelsen skal komme til anvendelse.

Skattedirektoratet sendte i slutten av juni brevet til alle skattekontorene for å informere om saken.

Strukturkvoteordningen innebærer at kvoter til adgangsbegrensede fiskerier, som ellers er knyttet til eier og et bestemt fartøy, kan fiskes med ett eller flere andre fartøy. Et vilkår for tildeling av strukturkvote er at et fartøy permanent tas ut av fiske, altså at fartøyet blir meldt ut av registeret for fiskefartøy og blir kondemnert, samt at deltakeradgang og konsesjoner knyttet til fartøyet oppgis. En fiskerivirksomhet som kjøper et fartøy i den hensikt å få tildelt strukturkvote er avskåret fra å benytte denne i sin fiskerivirksomhet med mindre kjøper eier et annet fartøy som tas ut av fiske.