Fiskarlaget Nyheter

21.08.2014 00:00
Nyttige skippermøter
Mange deltakere
Nyttige skippermøter
Stort fremmøte på skippermøtene
FOTO: JBJ

Fiskarlagets faste skippermøter under Nor-Fishing ble arrangert onsdag, med sedvanlig god deltakelse fra fiskeskippere fra hele landet.

– Både deltakelse og engasjementet på de to skippermøtene må betraktes som svært nyttig for alle parter, sier assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen i Norges Fiskarlag. På møtet som fokuserte på de pelagiske fiskeriene møtte nærmere 100 deltakere. Presentasjoner, diskusjoner og kommentarer dreide seg i hovedsak på hvordan utøve notfiske mest mulig skånsomt, med minst mulig dødelighet. Det kom fram både fra Fiskeridirektoratet og fra Kystvaktens representanter at den senere års bevisstgjøring rundt fangstoperasjoner og aktsomhet har gjort at flåtens atferd er svært bra i de pelagiske fiskeriene. Gjennom et forskningsprosjekt finansiert av FHF vil det nå bli sett nærmere på ulike måter å gjennomføre slippoperasjoner på for å se om det er mulig å angi noen generelle retningslinjer om beste praksis på dette området.

Det var færre skippere som møtte på møtet om bunnfisk, og trålrepresentasjon dominerte. Jørgensen sier at de hadde ønsket større deltakelse fra kystsiden, men også fra den havgående lineflåten. Mye av diskusjonen dreide seg om fangstbegrensende tiltak i torskefiske med trål og snurrevad, men også andre temaer ble berørt, blant annet ulike sider rundt rapportering, fangstdagboken, situasjoner hvor Kystvakten skal inspisere fartøy, og aspekter ved ilandføringsplikten.

Gjennomføringen av skippermøtene er et samarbeid mellom Norges Fiskarlag og Fiskeridirektoratet, og har blitt en tradisjon under fiskerimessa. Jørgensen mener denne dialogen mellom skippere og kontrollerende myndigheter (Fiskeridirektoratet og Kystvakten) er viktig, og det kom fram mange elementer og henstillinger fra skipperne som direktoratet ga løfte om å ta med seg og vurdere nærmere for å se på muligheter for å imøtekomme næringen for å gjøre hverdagen lettere og bedre for den som er ansvarlig om bord på fiskefartøyene.