20.10.2016 13:05
Enighet om kvotene
Norge og Russland
Enighet om kvotene
Avtalen undertegnes av de to lands forhandlingsledere Ilya Shestakov (t.h.) og Arne Røksund.
Foto: Kjell Ingebrigtsen

Det er enighet mellom Norge og Russland om kvotenivåene for fiskeriene i Barentshavet. Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen har blitt enig om en totalkvote på torsk på 890 000 tonn for 2017.

Avtalen ble signert av de to lands forhandlingsledere på Refsnes Gods i Moss torsdag og innebærer i praksis samme torskeuttak som i år, ettersom årets kvote er på 894 000 tonn. For øvrig er det enighet om en felles kvote på 233 000 tonn hyse, og en økning av blåkveitekvoten på 2 000 tonn til totalt 24 000 tonn. Det er fastsatt en totalkvote for snabeluer på 30 000 tonn for 2017. Det er en videreføring av årets kvote.

  • Den norske andelen av torskekvoten for 2017 blir 399 523 tonn. Dette inkluderer også 21 000 tonn kysttorsk og 7 000 tonn forskningsfangst. 
  • Den norske andelen av hysekvoten blir på 113 564 tonn, også denne inkludert forskningskvoten.

Når det gjelder lodde er det enighet om å følge rådet fra det internasjonale havforskningsrådet (ICES) om nulluttak av lodde også neste år.

God avtale

-Det resultatet som vi nå har kommet fram til er fullt ut i overensstemmelse med de forventingene som vi i Fiskarlaget har hatt med den gode ressurssituasjonen som både vi og russerne er kjent med, sier leder Kjell Ingebrigtsen. Neste års kvote gir i sum et godt utgangspunkt for inntjening og vil legge et godt grunnlag for stabilitet i norsk fiskerinæring.

-Hvis vi ser bort fra situasjonen for loddefisket, er totaliteten i det som omfattes av avtalen svært god, sier Ingebrigtsen.

-Norges Fiskarlag er fornøyd både med prosessen og med resultatet i årets forhandlinger, sier Ingebrigtsen.

Han har sammen med nestleder Arild Aarvik og landsstyremedlem Jan Erik Johnsen representert Fiskarlaget i den norske forhandlingsdelegasjonen.

 

Viktig samarbeid

Fiskerikommisjonen er satt sammen av representanter fra embedsverket, havforskere og organisasjoner i næringen fra både Norge og Russland. Fellesbestandene av torsk, hyse, lodde og blåkveite i Barentshavet og Norskehavet forvaltes i et tett samarbeid mellom Norge og Russland gjennom det arbeidet som gjøres i kommisjonen, som i år markerte at det var 40 år siden det første møtet i dette forumet.

 

Samarbeider med kolleger

Kjell Ingebrigtsen sier at det fortsatt er slik at norske og russiske fiskere deler synet på hvordan tilstanden i våre havområder er og at vi legger samme ansvarlige og langsiktige tilnærming til grunn for arbeidet om å forvalte fiskebestandene på en god måte, også når det gjelder kvotefastsettelsen.

-For Fiskarlagets del har vi også et direkte samarbeid med to russiske fiskeriorganisasjoner som har utviklet seg over lang tid og som har lagt et grunnlag for stor tillit og respekt for hverandre.

 

Mer info

Se for øvrig omtale og vedlegg hos Nærings- og fiskeridepartementet knyttet til avtaledetaljene.

Kommisjonens eget nettsted Joint Fish, har også bakgrunnsinformasjon og historikk.