16.12.2016 11:15
Møtte Helgesen
Innspill om Norskehavet
Møtte Helgesen
Kjell Ingebrigtsen er leder i Norges Fiskarlag
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Fiskarlaget har fredag gitt innspill til regjeringens arbeid med revideringen av den helhetlige forvaltningsplanen for Norskehavet. –Vår rolle er stor og økende og derfor var vi til stede under møtet, sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen.

Klima- og miljødepartementet inviterte til møtet med bakgrunn i regjeringens arbeid med en stortingsmelding som planlegges fremlagt våren 2017.

Statsråd Vidar Helgesen poengterte i møtet at regjeringen vil at Norge skal ha en ledende rolle som havnasjon og at dette ligger bak den brede tilnærmingen ut mot norsk nærings- og samfunnsliv i arbeidet med en ny forvaltningsplan for området.

 

Sjømatnæringens rolle

Kjell Ingebrigtsen poengterte i sitt innspill at sjømatnæringen sammen med flere andre næringer er sentrale bidragsytere i den verdiskapingen som gjør det mulig å ha et av verdens høyeste velferdsnivå.

- Viktige deler av norsk kultur og samfunnsutvikling er bygget på fiskeriaktivitet og høsting av godt forvaltede fornybare ressurser. Norge skiller seg fra de fleste andre land ved at vi har en vesentlig del av vår verdiskaping og sysselsetting i havrelatert næringsliv. Utviklingen i fremtidens havnæringer vil i hovedsak skje basert på allerede eksisterende næringer, og i samspillet og skjæringspunktet mellom disse, understreket han overfor statsråden.

 

Sats sikkert

Kjell Ingebrigtsen kom også med en ørliten brannfakkel knyttet til hvilke prioriteringer ministeren bør legge opp til på vegne av regjeringen.

-Jeg vil bli urolig dersom det fremover blir lagt for mye fokus mot for eksempel gruvedrift på sjøbunnen. Dette vil være næringsutvikling som blir svært kostbar, ta store forskningsressurser og ha en svært usikker oppside, både areal- og miljømessig.

Fiskarlaget mener et hovedelement i havpolitikken må være å legge til rette for positiv og målrettet utvikling av eksisterende næringer.

Det ble understreket at arbeidet med forvaltningsplanen må være å få en helhetlig forvaltning av området som sikrer fortsatt mulighet for høsting av fornybare ressurser, men og mulighet for andre næringers innpass. Norges Fiskarlag mener man i arbeidet med revideringen må ha fokus på miljøet og hvordan eksisterende næringer påvirkes av nye næringer. Ved utlysning av nye konsesjonsrunder og TFO-ordninger henvises det til de ulike forvaltningsplanene; altså de vedtatte for Barentshavet og for Nordsjøen, samt den som det nå arbeides med for Norskehavet.

Norges Fiskarlag mener at forvaltningsplanene ikke må bli en samlet plan for å iverksette ny petroleumsaktivitet eller anlegg for havenergi.

Samspillet mellom næringer og myndighetene vil være av avgjørende betydning for å skape en god fremtid i havrommet.

 

Våre innspill

Norges Fiskarlag har i forbindelse med regjeringens arbeid med en ny havstrategi gitt en rekke innspill i tillegg til innspillene som ble gitt i fredagens møte.

Blant annet har Norges Fiskarlag bedt regjeringen om å prioritere:

  • Markedsadgang
  • Forskning, utvikling og innovasjon
  • Kunnskap om marine økosystem
  • Utdanning og rekruttering
  • Arealbruk og sameksistens
  • Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe), samt Møreblokkene, er særlig verdifulle og sårbare. Det siste tiåret er det laget rundt 100 ulike utredninger og brukt over en milliard kroner for å øke kunnskapen. Vi vet derfor nok til å verne disse områdene mot oljeboring. I tillegg vet vi at arbeidsplasser fra fornybare ressurser har et langt større framtidig potensiale, enn arbeidsplasser fra olje og gass. Regjeringen må derfor gå inn for varig vern av LoVeSe og Mørebankene mot oljeboring, og slå fast at det er uaktuelt å starte opp en åpningsprosess gjennom en «konsekvensutredning».