08.02.2017 08:20
Handlingsplan med mangler
Lusekritisk
Handlingsplan med mangler
Lakselus
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Regjeringen har endelig utarbeidet et forslag til handlingsplan mot resistent lakselus. De mest alvorlige problemstillingene blir imidlertid ikke vurdert i arbeidet.

Regjeringen la våren 2015 frem meldingen «Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett». I behandlingen av denne pekte næringskomiteen på at resistensproblemer har ført til en sterk økning i bruken av legemidler/kjemikalier mot lakselus, økt risiko for skade på miljøet og utfordringer i forhold til å oppnå en miljømessig bærekraftig oppdrettsproduksjon i Norge.

Fiskarlagets grunnholdning til sameksistens
Norges Fiskarlag ønsker en god og kunnskapsbasert sameksistens med andre næringer, også med oppdrettsnæringa. Samtidig har Fiskarlaget hele tiden stilt krav om at oppdrett ikke må bygges opp på bekostning av hav- og fjordmiljø, gyte- og oppvekstområder, ville bestander eller driftsgrunnlag og lønnsomhet for norske fiskere. Etter Norges Fiskarlags oppfatning har ikke alltid disse forutsetningene blitt godt nok fulgt opp. Dette gjelder ikke minst de sterkt økende utslippene av legemidler/kjemikalier mot lakselus, som har vist seg å kunne skade bestander av reke, hummer og andre marine krepsdyr.

Norges Fiskarlags landsstyre har på ny, den 24. januar i år, gjort vedtak om at giftige avlusningsmidler ikke må være tillat brukt i havet. Inntil det er vist at oppdrett ikke har nevneverdig negativ effekt, må hensynet til marint miljø, ville marine bestander og fiskeriene bli prioritert.

Fiskarlagets merknader
Norges Fiskarlag konstaterer at resistensutvikling har ført til at ulike legemidler/kjemikalier mot lakselus har blitt tatt i bruk i stadig større omfang, og på andre måter, enn tidligere. Utkast til handlingsplan slår fast at «utvikling mot nedsatt følsomhet ser ut til å fortsette i tilnærmet alle områder og for alle lusemidler». Norges Fiskarlag er svært bekymret for følgene av dette.

Norges Fiskarlag konstaterer at en av de mest alvorlige problemstillingene knyttet til bruk av legemidler/kjemikalier mot lakselus og resistensutvikling ikke blir nevnt i utkast til handlingsplan. Det omfatter først og fremst bruk av ulike lusemidler i kombinasjon. Slik kombinert bruk omfatter iblant også hydrogenperoksid, og i følge Havforskningsinstituttet brukes nå inntil fire ulike legemidler/kjemikalier mot lakselus samtidig. Dette gir grunn til stor bekymring:

• Et arbeid ved Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen, indikerer at bruk av ulike lusemidler i kombinasjon kan ta livet av rekebestander inntil flere kilometer unna utslippsstedet. Dette er i samsvar med erfaringene til flere fiskere.

• Ny forskning viser at slik kombinert bruk av lusemidler kan ta livet av reker ved så lave konsentrasjoner at midlene ikke er mulige å påvise ved hjelp av dagens analysemetoder.

• Mer eller mindre uregulert bruk av ulike «coctails mot lakselus» vil også kunne ha store og uforutsigbare konsekvenser med hensyn til resistensutvikling.

Norges Fiskarlag konstaterer at miljøforvaltningen i 1999 besluttet at utslipp av legemidler/ kjemikalier mot lakselus skulle unntas behandling etter forurensningsregelverket. Dette skjedde, så vidt vi kjenner til, uten å sende saken på høring til berørte parter. Sett i lys av den sterke økningen i bruk av ulike lusemidler, og ikke minst økt kunnskap om skadevirkningene av dette, stiller Norges Fiskarlag spørsmål ved Miljødirektoratets oppfølging av eget regelverk.

Norges Fiskarlags to siste landsmøter har krevd at Miljødirektoratets praktisering av forurensningsloven må underlegges en evaluering (forvaltningsrevisjon), fordi Miljødirektoratet ikke synes å praktisere forurensningsloven i samsvar med de forutsetningene Stortinget la til grunn da loven ble vedtatt. Miljødirektoratets manglende oppfølging av de økte utslippene av lusemidler har bidratt til at Norges Fiskarlags landsstyre den 24. januar i år gjorde vedtak om at en slik evaluering/forvaltningsrevisjon må settes i verk.

Norges Fiskarlag er positivt innstilt til de fleste øvrige forslagene til tiltak i utkast til handlingsplan, ikke minst økt satsing på «ikke medikamentelle» metoder. Imidlertid konstaterer vi at utkast til handlingsplan mot resistens kun omfatter frivillige anbefalinger. Det stilles spørsmål til om slike «bør-retningslinjer» i praksis vil være tilstrekkelig til å kunne oppnå handlingsplanens målsetting om «å stanse og reversere utvikling av resistent lakselus». Norges Fiskarlag mener en mer bindende plan ville vært til større nytte for alle parter, ikke minst for oppdrettsnæringa selv på lengre sikt.

 

Fiskarlagets kontaktperson i saken:

  • Seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg, mobil 97 68 24 69

 

Les hele høringssvaret fra Norges Fiskarlag i vedlegget: