27.11.2019 15:05
Anbefaler tilpasning
Ferksfiskordningen
Anbefaler tilpasning

Norges Fiskarlag har onsdag anbefalt at ferskfiskordningen videreføres med 10 % innblanding etter 29. november. Fiskeridirektoratet vil stoppe ordningen fra kommende fredag.

FERSKFISKEORDNINGEN - TORSK NORD FOR 62N - VILKÅR RESTEN AV 2019

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte i dag 27.1.2019 og fattet følgende vedtak:

«Norges Fiskarlag konstaterer at departementet valgte å overse tilrådningen fra organisasjonen, og besluttet å videreføre ferskfiskordningen med 30 % innblanding fram til 29. november 2019, og deretter ikke tilate innblanding av torsk i blandingsfangster med mindre fartøyene har igjen torsk på egen kvote.

På bakgrunn av en helhetsvurdering av situasjonen, hvor en betydelig del av kystflåten og industrien i Troms og Finnmark står i fare for ikke kunne utnytte andre fiskeslag de siste ukene av året, anbefaler Norges Fiskarlag at ferskfiskordningen videreføres med 10 % innblanding etter 29. november.

Fiskarlaget erkjenner at en slik løsning vil innebære at neste års ferskfiskavsetning ytterligere vil måtte reduseres. Fiskarlagets opprinnelige anbefaling ville trolig ha ført til en moderat overskridelse av kvoterammen for årets ferskfiskordning.»

 

Fiskeridirektoratet vil stoppe ordningen fra fredag 29. november - les deres omtale av saken her.