Fiskebåt - havflåtens organisasjon
Fiskebåt - havflåtens organisasjon

Fiskebåt er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for den norske havgående flåten. Rundt 90 % av alle havfiskefartøy over 27,5 meter er medlem i forbundet. Fiskebåtredernes Forbund ble stiftet i 1946, og skiftet i 2013 navn til Fiskebåt.

 

Fra hovedsakelig å være en arbeidsgiverorganisasjon har Fiskebåt vokst til å bli både interesseorganisasjon og arbeidsgiverforening for rederiene i havfiskeflåten. Fiskebåt har hovedkontor i Ålesund og avdelingskontor i Tromsø og Haugesund.

 

Fiskebåt arbeider etter følgende visjon:

En miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte som leverer sunn mat fra godt forvaltede bestander i verdens reneste havområder.

 

Fiskebåt har følgende kjerneverdier:

 • Bærekraft
 • Verdiskaping
 • Miljøbevissthet
 • Kvalitet

 

Fiskebåt har tre regionlag:

 • Fiskebåt Nord
 • Fiskebåt Vest
 • Fiskebåt Sør

 

Arbeidsområder

 • Bi- og multilaterale fiskeriavtaler, herunder reguleringer av fisket i internasjonalt farvann
 • Nasjonale reguleringer av fiskeriene, herunder fordeling av kvoteandeler mellom grupper
 • Næringsøkonomiske saker (skatter og avgifter mv.)
 • Rekruttering til yrkene i havfiskeflåten, herunder utdanningsspørsmål
 • Stabilisering av sentrale rammevilkår for næringsutøvelsen
 • Flåtefornying
 • Kvalitetssikring
 • Forskning- og utvikling i næringen, både med hensyn til ressurs, miljø og teknologiutvikling
 • Tarifforhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene (Norsk Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund, Norsk Sjøoffisersforbund)
 • Bistand til medlemmene i enkeltsaker, både næringspolitisk og som arbeidsgiver
 • Diverse prosjektarbeid

Fiskebåt er representert i en rekke fora som direkte eller indirekte kommer i berøring med aktuelle saksområder.

 

Styret i Fiskebåt:

 • Jonny Berfjord, styreleder Dønna
  Marius Ytterstad, Lødingen
  Solveig Strand, Ålesund
  Knut Roald Holmøy, Sortland
  Paul Harald Leinebø, Fosnavåg
  Valter Rasmussen, Vedavågen
  Per William Lie, Koltveit
  Stig Østervold, Torangsvåg
  Webjørn Barstad, Ålesund
  Svein Roger Karlsen, Arnøyhamn

 

Administrasjon

 • Fiskebåt har hovedkontor i Ålesund, og avdelingskontor i Tromsø og Bergen.
 • Fiskebåt, som ledes av administrerende direktør Audun Maråk, har for tiden 12 stillinger.

 

Den norske havgående flåten

Den havgående flåten består av 266 fartøy (Kilde: Fiskeridirektoratet). De viktigste gruppene er ringnotfartøy, sei- og torsketrålere, garn- og linefartøy, reketrålere og industritrålere. I Norge er det omlag 10 000 personer som henter sin hovedinntekt fra fiske. Av disse arbeider over 4000 i havfiskeflåten.

 

To tredeler av all norsk fangst

Havfiskeflåten står for vel 60-65% av førstehåndsverdien av fangster som norske fiskefartøy bringer på land. I 2011 var verdien av fangstene fra den norske havfiskeflåten på over 10 milliarder kroner.

 

Kvoteregulert fiske

Så godt som alle fiskeslag som blir beskattet av havfiskeflåten er regulert ved kvoter. I tillegg er fangstkapasiteten styrt gjennom konsesjonssystemet og adgangsreguleringer. Havfiskeflåten er derfor rimelig godt tilpasset ressursgrunnlaget. Imidlertid skjer det stadig en effektivisering av fisket, og i tråd med dette er det nødvendig å kontinuerlig arbeide med å tilpasse fangstkapasiteten til ressursgrunnlaget. Gjennom ulike ordninger for kapasitetstilpasning har havfiskeflåten møtt denne utfordringen, og fremstår derfor med en økt mulighet til å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet i tiden som kommer.

 

Helårsdrift

Havfiskeriene er helårige. Dette innebærer at havfiskeflåten sprer sin aktivitet utover året, med sikte på å holde fartøyet i drift så mange dager som kvotene gir mulighet for. Havfiskeflåten er ikke prisgitt fiskens vandringsmønster i samme grad som kystflåten er. Mange fiskeslag vandrer heller ikke inn til kysten for å gyte, slik at kystflåten kan beskatte den. Havfiskeflåten er dermed den eneste garantist for å sikre den norske foredlingsindustrien stabile og kontinuerlige tilførsler av råstoff. I tillegg til at mannskapet i havfiskeflåten er bosatt i distrikts-Norge, er havfiskeflåten også på denne måten en viktig bidragsyter til å sikre bosetting og sysselsetting langs hele norskekysten.

 

Høyteknologisk flåte

Den norske havfiskeflåten er blant verdens ypperste innen fiskeriteknologi og fartøyutforming. Denne utviklingen har skjedd i nært samarbeid mellom rederiene, skipskonsulentene, utstyrsleverandørene og verftsindustrien. I kraft av sin rolle som krevende kunde har havfiskerederen medvirket til å bringe den norske maritime industrien opp i eliteserien. Uten en videre fornying og utvikling av den norske havfiskeflåten, vil norsk maritim industri miste et av sine viktigste konkurransefortrinn.

 

Opererer i mange områder

Havfiskeflåten fisker i alle deler av den norske økonomiske sonen, i Jan Mayen sonen, rundt Svalbard, i russisk sone, ved Island, Grønland, i EUs og Færøyenes økonomiske soner og i øvrige deler av Nordsjøen, samt i internasjonale havområder i Norskehavet, midt-Atlanterhavet og det nordvestlige Atlanterhav regulert gjennom internasjonale avtaler. Gjennom sin mobilitet og fangstevne skaffet havfiskeflåten råstoffverdier til Norge for over 10 milliarder kroner i 2011 og la grunnlaget for flerdoblet verdiskapning gjennom foredling og eksport. Havfiskeflåten er derfor etter Fiskebåts mening ryggraden i norsk fiskerinæring, og har evne til å øke Norges avkastning av fiskeriene ytterligere.

 

Nettside: Fiskebat.no