Høringer

Høringer
Høring ad konsekvensutredning Dalen gruver

«Konsekvensutredningen for et potensielt deponi for uorganisk farlig avfall i Brevik utgjør ikke et tilstrekkelig godt faglig grunnlag for å fatte en forsvarlig beslutning i saken.» Det er fiskernes innspill i høringssaken som 23. oktober 2018 ble oversendt til Klima- og miljødepartementet.

Verneforslag Raet nasjonalpark

Sept, 2015: Norges Fiskarlag har sammen med Fiskerlaget Sør gitt høringssvar og slår fast at et strengere vern av viktige gyte- og oppvekstområder i Arendal, Grimstad og i Tvedestrand vil kunne være positivt for fiskeriene. Med bakgrunn i det støtter Fiskarlaget opp om vern av Raet nasjonalpark og Hove og Søm landskapsvernområder.