Friere redskapsvalg?

Rapport på undersøkelse 19.04.13

Friere redskapsvalg?

Mulige konsekvenser av friere redskapsvalg innen pelagisk sektor og i torskesektoren er nå lagt under lupen og rapporten om undersøkelsene er klar. Målet med FHF-prosjektet har vært å finne nye tiltak som kan rasjonalisere fisket og styrke fiskeflåtens miljøprofil innenfor rammen av dagens fiskeriforvaltning.

Prosjektet har vært gjennomført av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) hatt som mål å gi forvaltning, næringsorganisasjoner, private aktører og andre berørte parter en balansert analyse av mulige konsekvenser og effektiviseringsgevinster av friere redskapsvalg i pelagisk gruppe (not og pelagisk trål) og i torsketrålgruppen (trål, flytetrål og snurrevad).

Inngangsverdien var en tilnærming om at gode faglige og balanserte analyser vil styrke beslutningsgrunnlaget for berørte parter som offentlig forvaltning, Norges Fiskarlag og næringsaktører i fangstleddet på et temaområde som står høyt på dagsorden.

I denne linken til FHFs nettside kan du se sluttrapporten og ulike delrapporter i prosjektet.