Trygg nordsjøfisk

Omfattende undersøkelse 22.04.13

Trygg nordsjøfisk

Filet fra nordsjøsild, sei og torsk har lave nivå av miljøgifter og er trygg sjømat. Det viser tre basisundersøkelser som NIFES har gjort de siste tre årene. NIFES forsker på ernæring, fôr til fisk og fisk som mat.

Undersøkelsen omfatter 4 000 fisk fra omlag 160 stasjoner, 80 stasjoner med torsk, 40 med nordsjøsild og 40 med sei.

Prøvene ble samla inn over hele fiskesesongen, og har blitt analysert for tungmetall som kvikksølv, kadmium, bly og arsenikk, samt dioksin, PCB og bromerte flammehemmere.

Kunnskapsløft
–Dette er et kunnskapsløft når det gjelder kontroll av innholdet av uønska stoffer i disse artene, sier Amund Måge på Mattilsynets hjemmeside.

Måge er forskingssjef ved NIFES. I torsk og sei ble både filet og lever analysert, mens på nordsjøsilda så ble bare fileten undersøkt.

–Filetresultatene viste generelt lave nivåer av miljøgifter. Av alle de analyserte prøvene så var det tre enkeltfisk av torsk og én prøve av sei som hadde et nivå av
kvikksølv som var over grenseverdien, forteller Måge.

 

Se de aktuelle rapportene her:

Basisundersøkelse sei

Basisundersøkelse torsk 

Basisundersøkelse nordsjøsild