Mannskapsseksjonens virksomhet
Tariffarbeidet
Mannskapsseksjonens virksomhet

Mannskapsseksjonens viktigste oppgave er å vedlikeholde og forbedre tariffavtalen som er inngått mellom tarifforganisasjonene Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen.

Det viktigste avtalen mellom Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen er Fiskerioverenskomsten med tilhørende Oppgjørsavtaler.

TARIFFORHANDLINGER

Tariffavtalen er en løpende avtale mellom Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen. Dersom en part ønsker å foreta endringer, kan det fremmes krav om endring annet hvert år. Hvis slik krav fremmes, blir det avholdt tarifforhandlinger samme år.

I praksis blir det alltid avholdt tarifforhandlinger annet hvert år. Disse finner sted de årene som ender på oddetall, dvs. 2011, 2013, 2015 osv.

De krav må fremmes innen utgangen av august måned. Partene har da en frist på tre måneder med å iverksette reelle forhandlinger.

Dersom forhandlingene ikke fører frem, kan hver av partene kreve megling for å få avklart et omtvistet spørsmål. Fører meglingen ikke frem, kan man kreve at problemstillingen avklares ved hjelp av en voldgiftsrett.

INFORMASJONSARBEID OM TARIFFAVTALEN

Nest etter å utarbeide vår tariffavtale, er Mannskapsseksjonens viktigste arbeid å gjøre Fiskerioverenskomsten kjent for mannskap og båteiere.

Skal våre medlemmer få riktig oppgjør, er det en forutsetning at kunnskap om tariffene og hvordan disse skal leses, kommer ut til dem de som avregner oppgjørene. Manglende kunnskap om oppgjørsreglene vil også kunne medføre fare for unødvendige diskusjoner og gnisninger mannskap i mellom og i forholdet mellom båteier og mannskap.

UTADRETTET VIRKSOMHET

I samarbeid med Norges Fiskarlag sentralt, prøver Mannskapsseksjonen å bidra til å sikre ansatte fiskeres interesser ovenfor omverdenen. Mannskapsseksjonen bidrar derfor i arbeid som vil kunne påvirke våre medlemmers hverdag på lengre sikt. Vi stiller opp i forbindelse med høringssaker og vi tar del i aktive forsøke på å endre gjeldene regelverk. Eksempel på det siste er vårt arbeid med å forbedre garantilott og arbeidsledighetstrygd for fiskere, samt å sikre fiskernes pensjonsrettigheter.

VEILEDNING OG RÅDGIVING VED TVISTER

På bakgrunn av vårt arbeid med å utforme og vedlikeholde Fiskerioverenskomsten, samt å ivareta våre medlemmers interesser utad, har Mannskapsseksjonen skaffet seg en del kunnskap om hvordan ansatte fiskeres ansettelsesforhold er.

Mannskapsseksjonens ansatte og tillitsvalgte stiller all sin kunnskap til disposisjon hvis våre medlemmer har behov for råd og veiledning i tilknytning til sine arbeidsforhold.

BISTAND I TVISTESAKER

I forlengelse av at Mannskapsseksjonen gir råd og veiledning til våre medlemmer, kan vi på forespørsel ta aktiv del i en eventuell tvist mellom vårt medlem og hans arbeidsgiver.

Ofte vil bidrag fra Mannskapsseksjonen medføre at saken kommer litt mer på avstand, slik at det er lettere for begge parter å finne frem til en fornuftig løsning på det som måtte være omstridt.

Når Mannskapsseksjonen finner å kunne stille opp med bistand i tvistesaker, er det for å forsøke å komme frem til en minnelig løsning som vi mener er så rett som mulig og som ivaretar vårt medlems interesser på en god måte. Vi forsøker derfor å få til en dialog hvor begge parter får mulighet til å forklare sine standpunkter. Dette medfører at vi ved vår saksbehandling blant annet må ta hensyn til at både mannskap og båteier kan være mye ute på sjøen.

Mannskapsseksjonens arbeidsform, medfører at vi ikke er egnet til å påta oss "aggressive" oppdrag som haster. I slike saker vil vi måtte henvise til bistand fra et profesjonelt advokatfirma. Dersom vi finner grunnlag for det, kan Mannskapsseksjonen etter omstendighetene tilby hel eller delvis dekning av kostnadene ved slik advokatbistand.

Mannskapsseksjonen gir i utgangspunktet kun aktiv bistand utad til medlemmer som var medlemmer før en eventuell tvist oppstod.

RETTSLIG BISTAND

De aller fleste sakene lar seg løse seg i minnelighet. Mannskapsseksjonen kan imidlertid unntaksvis stille opp med rettslig bistand når det anses påkrevd. Rettslige prosesser er kostbare og medfører alltid en prosessrisiko. Hvorvidt Mannskapsseksjonen finner å kunne innvilge rettslig bistand, må derfor alltid avgjøres konkret i det enkelte tilfellet.

MEDLEMSKONTAKT

Mannskapsseksjonen prøver å være så tilgjengelig som mulig til sine medlemmer.

I tillegg til å være tilgjengelig på telefon og e-post, er vi representert på årsmøtene til alle regionslag. Ved behov vil vi stille opp på tema- og informasjonsmøter lokalt. Alle lokallag har en stående oppfordring til å invitere oss til lokallagsmøter for informasjon og meningsutveksling. 

Følg oss gjerne på vår Facebook-gruppe Mannskapsseksjonen Norges Fiskarlag. Kun medlemmer slipper inn her. Administrator er styreleder.