Tariffseksjonene

Tariffsystemet i fiskerinæringen
- Mannskap og Båteierseksjonen

Avlønningen i fiskeflåten består i hovedsak av lott. En lott er en forhåndsavtalt prosentandel av fangstverdien, beregnet av et grunnlag hvor forhåndsavtalte fellesutgifter er trukket fra. Det er to avtalesystemer i fiskeflåten. I tillegg er det fiskere som ikke omfattes av tariffavtaler.

Hovedparten av tariffavtalene for havfiskeflåten er inngått mellom Fiskebåtredernes Forbund på den ene siden og Norsk Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund på den andre siden. Tariffavtalene for en gruppe havfiskefartøy samt kystflåten er inngått mellom Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag på den ene siden, og Mannskapsseksjonen i Norges Fiskarlag på den andre siden. I begge avtalesystemene er lottprosenter til fiskerne definert for alle typer fiskerier.

Både i havfiskeflåten og i deler av kystfiskeflåten er det også et element av fast lønn i form av avtalt hyre, dvs. månedshyre for den tid en faktisk driver fiske. Det er også utviklet en minstelønnsgarantiordning som sikrer fiskerne et minimumsutbytte fra fisket. Garantiene er imidlertid på relativt lave nivåer, så inntektene til fiskerne er i det vesentlige prisgitt verdien av fangsten de er med på å fange.

Tariffavtalene mellom tariffseksjonene i Norges Fiskarlag

Tariffseksjonene i Norges Fiskarlag, Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen har forhandlet fram avtaler for alle fiskerier, unntatt de fartøyer som har tariff gjennom Fiskebåt og Norsk Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.

Det er utarbeidet en fiskerioverenskomst som regulerer ansettelse, oppsigelse, mannskapets og båteiers plikter, garantiordning, forsikringsordning, fangst og oppgjør etc. Det er videre utarbeidet oppgjørsavtaler som regulerer delingen mellom båt, redskap og mannskap ut fra et sett av kriterier.

Forhandlinger mellom seksjonene reguleres av en Hovedoverenskomst. Dersom det ikke oppnås enighet i forhandlinger kan det kreves mekling og eventuelt voldgift.

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.