Fiskarlaget Nyheter

2020-05-15 09:30
Strengere på 12- milsgrensen
Medlemsinfo
Strengere på 12- milsgrensen
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Flere fiskere i ulike deler av landet har fått påtale fra politiet for brudd på utlendingsloven. Brudd inntreffer når man er mer enn 36 timer utenfor territorialgrensen på 12 nautiske mil ut fra kysten og ikke melder grensepasseringen.

Norges Fiskarlag har blitt kontaktet av flere fiskere som i forbindelse med fiske ikke har vært klar over det aktuelle internasjonale regelverket som må etterkommes, også for fiskere på mindre fartøy.

Saksbehandler Bjørn Kvello opplyser at regelverket som politiet viser til er hjemlet i utlendingsloven og utlendingsforskriften i tilknytning til grensepassering, i dette tilfelle passering av territorialgrensen 12 nautiske mil ut fra kysten. Regelverket gjelder alle typer fiskefartøy uavhengig av lengde.

Han sier regelverket har til formål å føre kontroll med hvem som kommer inn i landet.

-Vi mener pålegget overfor fiskebåter i mange tilfeller må defineres som unødvendig rapportering, men siden dette er EU-regelverk har vi så langt ikke kommet noen veg med Justisdepartementet, forteller han.

Han gjør oppmerksom på at den aktuelle meldeplikten ikke har noe med det regelverk som omhandler toll. 

-Tollregelverket står for seg selv og gjelder om man er tollpliktig, påpeker Kvello.


Påtale til flere

Blåkveitefisket er av de driftstypene som kan foregå utenfor 12-mila. Fisket starter opp 1. juni og et flertall av fartøyene som deltar er under 15 meter.Vi finner det derfor aktuelt å informere våre medlemmer om at politiet både i Rogaland og i Møre og Romsdal nylig har påtalt brudd i henhold til utlendingsregelverket også for sjarkfiskere.

-Vi støtter vurderingen fra Bjørn Kvello om at fiskerne kan oppfatte dette som et unødvendig pålegg om rapportering. Vi oppfordrer likevel våre medlemmer om å merke seg kravet og være oppmerksom på at vi nå registrerer at politiet synes å ha skjerpet inn håndhevelsen av forskriften, sier daglig leder Ole Morten Sorthe i Møre og Romsdal Fiskarlag. 

Daglig leder Britt Sæle Instebø i Fiskarlaget Vest opplyser at en av medlemmene i regionen har fått påtale etter en tur til Danmark. 

-Vårt medlem var borte i mer enn 36 timer, og da inntrer meldeplikten. Det gjelder også dersom vedkommende har fisket utenfor territorialgrensen og har vært borte i mer enn 36 timer. Det vi synes er inkonsekvent er at dersom varigheten var mindre enn 36 timer så faller pålegget om varsling bort, selv om vedkommende har vært i utlandet. 

Hun tror det også kan utløse forvirring for fiskerne at pålegget om å rapportere inntreffer selv om man bare har vært rett utenfor 12-mila og heller ikke vært i utenlandsk havn. 

-Dette gjør at vi finner det nødvendig å synliggjøre saken for våre medlemmer og samtidig vil vi arbeide videre med den overfor myndighetene, understreker hun.


Dialog siden 2016

Fiskarlaget tok opp dette med unødvendig rapportering ved grensepassering med Justisdepartementet sist i 2016. Departementet ga da uttrykk for at de forsto fiskernes frustrasjon, men opplyste at Norge som deltaker i Schengen- samarbeidet har forpliktet seg til å gjennomføre kontroll på sjøgrensen etter reglene i Grenseforordningen. 

-Imidlertid ble det da opplyst at man holdt på med et arbeid med ny lov på dette området uten at jeg kan se at det så langt foreligger noe nytt, opplyser Kvello.

Han har derfor denne uken på nytt tatt kontakt med Justisdepartementet og følger opp saken nok en gang.

Hva kreves?

Forskriften innebærer at man må legitimere seg med pass og rapportere i henhold til kravene i forskriften.  

Melding sendes på godkjent formular i SafeSeaNet Norway (ekstern lenke til Kystverket)

Utlendingsforskriften § 4-24 omhandler skip i 2. og 4. ledd (ekstern lenke til Lovdata) 

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.