Fiskarlaget Nyheter

Skriv ut
09.05.2018 12:10
Fortsatt Russlandssamarbeid
3 nye prosjektår
Fortsatt Russlandssamarbeid
Det ble mottatt med god respons i Landsstyret at samarbeidsprosjektet med russiske fiskeriorganisasjonen er sikret drift ut 2020. Her prosjektleder Marit Hiim Haugseth og deler av Landsstyret.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Det er avklart at Norges Fiskarlags samarbeidsprosjekt med russiske fiskeriorganisasjoner er sikret økonomisk støtte for en ny treårsperiode ut 2020. – Samarbeidet er av stor betydning, sier Fiskarlagets leder.

– Vi er meget godt fornøyd med at det viktige samarbeidsprosjektet er sikret for de tre neste årene. Det sier leder Kjell Ingebrigtsen etter at Landsstyret i Norges Fiskarlag er orientert om status i saken.

Det langvarige samarbeidet har stor betydning for samarbeidet i nord, både mellom næringene og i det bilaterale samarbeidet, mener Ingebrigtsen.

Langvarig samarbeid

Under vignetten «Felles hav, felles utfordringer» innledet Norges Fiskarlag i 2006 et samarbeid med to fiskeriorganisasjoner i Murmansk: Fiskeriindustriunionen i Nord, og Assosiasjonen for kystfiskere og oppdrettere i Murmansk oblast. 

Formålet med prosjektet er arbeid for bærekraftig utnyttelse av felles ressurser i Barentshavet. Det er å anse som et «kontaktprosjekt» der hovedformålet er å sikre åpne kanaler hovedsakelig inn mot fiskerimiljøer i (Nordvest)-Russland.

Offentlig støtte

Samarbeidet er organisert i et prosjekt finansiert av Utenriksdepartementet (UD) og Nærings – og fiskeridepartementet (NFD), samt egenfinansiering fra de respektive organisasjonene.

Prosjektet finansieres over UDs nordområdemidler, hvor den nåværende tildelingen gjelder for 2018–2020.  NFD har til nå finansiert prosjektet på årlig basis.

Norges Fiskarlag har arbeidsgiveransvaret for prosjektleder, som de to siste årene har vært Marit Hiim Haugseth.

Årlig aktivitetsplan

For å oppnå målsetningene i prosjektet utarbeides det en felles årlig arbeidsplan. Her nedfelles resultater fra forrige år, samt en oversikt over planlagte aktiviteter for inneværende år. Aktivitetsplanen signeres av lederne i de involverte organisasjonene under den årlige fiskerimessa i Murmansk i mars.

Det er en uttalt målsetning å ha et jevnt høyt aktivitetsnivå for å nå de målsetningene som er satt.

Til nå har enkelte temaer vært gjengangere i prosjektet: SAR, kvotespørsmål/reguleringer – for å nevne noe. Marint avfall kommer også til å være på dagsorden i denne prosjektperioden. Videre vil vi ta inn aktiviteter vi anser som aktuelle og relevante for å nå hovedmålet om bærekraftig forvaltning av felles ressurser i Barentshavet.

Omfattende i 2018

Den grunnleggende målsetningen for 2018 vil være å fortsette arbeidet opp mot myndighetsorganer i både Norge og Russland for å skape gunstige vilkår for fangstutøvelse i Barentshavet.

Det er enighet om å utarbeide en felles henvendelse til ledelsen i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen vedrørende vedtakelse av felles harmoniserte fiskeriregler, enhetlige kontrollprosedyrer av fartøy som gjennomføres av Kystvakten i begge land og i området hvor regler til Den blandete norske-russiske fiskerikommisjonen er gjeldende.

Organisasjonene vil også fremme et forslag til fiskerimyndighetene i begge land om å vurdere muligheten for vedtakelse av felles omregningsfaktorer for alle typer sløyd fisk i området hvor regler til Den blandete norske-russiske fiskerikommisjonen er gjeldende.

I 2018 har nesten hver måned aktiviteter gjennom prosjektet. I februar deltok ledelsen i Fiskarlaget på det all-russiske fiskerilandsmøtet i Moskva, og i mars deltok en delegasjon på messe og konferanse i Murmansk.

Marit Hiim Haugseth opplyser at det i tiden fremover er planlagt møter og arrangement både i Tromsø, København, Bodø og Vladivostok, samt i Trondheim under Nor-Fishing.

Det arbeides også for å få til flere aktiviteter sammenfallende med årsmøtet i Norges Råfisklag i Tromsø.

I dagene i forkant og etterkant av årsmøtet skal det tas opp temaer som SAR og kontroll til havs. Også MSC og marin forsøpling vil være aktuelle temaer i prosjektperioden.

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.