fbpx

Fiskarlaget Nyheter

Skriv ut
20.02.2014 00:00
Ber departementet om ny vurdering
Fiskarlaget om «Nussir-saken»

Norges Fiskarlag forventer at Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) gjør en ny vurdering i saken om gruvedrift i Kvalsund kommune. NFD anbefalte nylig godkjenning av forslaget til reguleringsplan for gruvedrift på Nussir og Ulveryggen. Anbefalingen inneholder flere feil, og gir en unyansert fremstilling av saken.

Norges Fiskarlag har nå sendt et brev til NFD, som påpeker det organisasjonen mener er feil og mangler i departementets vurdering.

Departementet viser i sin omtale av saken til innspill fra Norges Fiskarlag som brukes for å begrunne en anbefaling som går på tvers av Fiskarlagets interesser, uten å ta reelt hensyn til de innspillene Fiskarlaget faktisk har gitt.

Norges Fiskarlag gjentar i brevet til NFD sitt ståsted i gruvespørsmål.
Fiskarlagets grunnholdning er at norske fjorder ikke må brukes som avfallsplass. Det som er avgjørende er hvilke effekter utslipp av gruveavfall og aktuelle kjemikalier vil ha for fjordmiljø, gyteområder, mattrygghet og sjømatnæring.

Miljødirektoratet har tradisjonelt ikke ivaretatt hensynet til norsk fiskeri- og sjømatnæring på en tilfredsstillende måte, i sin praktisering av forurensningsloven. Det er derfor avgjørende at tilstrekkelig kunnskap også legges til grunn for vurderingen av utkastet til reguleringsplan.

Selv om Norges Fiskarlag jobber for å ivareta miljø- og ressursgrunnlaget for norsk sjømatnæring, ønsker vi dialog og sameksistens med andre næringer.

Norges Fiskarlag har for eksempel arrangert to konferanser om sameksistens, i samarbeid med Norsk Bergindustri.

Norges Fiskarlag har gjennom flere år også gitt faglige innspill for bedre forvaltning og sameksistens, som blant annet omfatter:

  • Bedre rammer for tverrfaglig forskning på effekter av utslipp av gruveavfall og kjemikalier i sjøen. Dette ikke minst sett i forhold til fjordmiljø, mattrygghet og sjømatnæring.
  • Bedre kartlegging av norske fjorder kystområder, som kan være aktuelle for mulig sjødeponi.
  • Bedre samfunnsøkonomiske analyser, som grunnlag for planprosesser og søknader om forurensende utslipp.
  • At også sjømatnæringas organisasjoner og forvaltningsorganer må bli inkludert i nasjonale prosesser, som legger rammer for utslipp av gruveavfall og kjemikalier.
  • At Mattilsynet og NIFES, som har nasjonalt ansvar for sjømattrygghet, må få tilgang på informasjon om innholdet i ulike kjemikalieblandinger som brukes i gruvevirksomhet og annen industri, slik at det blir mulig å gjennomføre tilfredsstillende risikovurderinger.
  • Bedre opplegg for miljøovervåking og såkalte «akseptkriterier», for bedre å kunne ivareta hensynet til sjømatnæring og fjordmiljø ved utslipp av gruveavfall og kjemikalier. Skal dette fungere, må det bygge på tverrfaglig kunnskap, og et forpliktende samarbeid med myndighetene.
  • Bedre og mer tillitvekkende forvaltningsprosesser, der planer om utslipp av gruveavfall i fjordene vurderes på grunnlag av god tverrfaglig kunnskap, ikke politisk overstyring.

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.