Fiskarlaget Nyheter

2021-01-12 14:55
Nytt reguleringsinnspill
Torsk sør
Nytt reguleringsinnspill
DEt er denne karen det gjelder.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlag har nå oversendt et oppdatert forsag til reguleringene for torsk i sør. Statsråden bad sist fredag om et slikt innspill i møtet vi hadde med departementet.

Reguleringene for fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak for 2021 har vært et tema siden departementet før jul kom med sitt reguleringsvedtak.

Blant flere element, så ble fisket avgrenset til bare å gjelde bifangst, med begrunnelse at det ikke er rom for et direkte fiske.

Norges Fiskarlag ba umiddelbart om et møte da reguleringsvedtaket ble kjent, og dette møtet ble holdt fredag 8. januar.I møtet med statsråden ble saken grundig belyst, og departementet vil vurdere saken på nytt dersom Fiskarlaget fremmer konkrete forslag til kvotenivåer og bifangstnivåer som er ansvarlig og kan dekkes innenfor norsk kvote i 2021.

Fiskarlaget ga derfor tilbakemelding om at vi ville ta sikte på å oversende et forslag til myndighetene om dette i går mandag.

I det aktuelle møtet med Fiskeri- og sjømatministeren var vi for øvrig også innom spørsmål knyttet til leppefisk og pigghå, og der vil vi bli involvert i nye vurderinger som skal gjøres.

Når det gjelder Fiskarlagets forslag til torskeregulering i sør, så ble den saken behandlet i Arbeidsutvalget mandag og følgende vedtak ble gjort:

 «Regulering av fisket etter torsk sør for 62°N i 2021 

Norges Fiskarlag viser til møte mellom fiskeri- og sjømatminister Ingebrigtsen og Norges Fiskarlag fredag 8. januar 2021. I nevnte møte ble det fastsatte reguleringsopplegget for torsk sør for 62°N for 2021 behørig diskutert. 

Fiskarlaget argumenterte sterkt for viktigheten av å få etablert en kvoteregulering for lukket og åpen gruppe innenfor svært begrensede kvoterammer, da fastsatte bifangstregulering og forbudet mot direkte fiske av torsk rammer mange fartøyer på en svært urimelig måte. 

Spesielt det kystnære er vanskelig å gjennomføre med gjeldende reguleringsopplegg. Norges Fiskarlag viser for øvrig til organisasjonens tidligere innspill knyttet til kvotereguleringen av torsk sør for 62°N, bl.a. brev av 26. oktober 2020, som var basert på innstillingen fra Fiskarlagets arbeidsgruppe fra desember 2019, og som ivaretok en helhetlig balanse for alle flåtegruppene. 

Norges Fiskarlag anmoder med bakgrunn i foranstående at det etableres en kvoteregulering for fartøy i lukket og åpen gruppe. Ut fra den ekstraordinære situasjonen vi befinner oss i mht. kvotenivå for 2021 mener Fiskarlaget at det som et ad hoc tiltak er nødvendig å sette til side den etablerte kvotenøkkelen som har vært benyttet tidligere. Konkret foreslår Fiskarlaget kun fartøy med største lengde under 15 meter gis en garantert kvote som skissert under. 

  • Lukket gruppe, fartøykvote: Fartøy under 15 m største lengde  - 5 tonn.

Videre foreslås det at fartøy som fisker i åpen gruppe gis følgende kvotenivå:

  • Åpen gruppe, fartøykvote: Alle fartøystørrelser - 2 tonn


Kvoten til de enkelte fartøy vil for de aller fleste i all hovedsak måtte disponeres for å dekke innblanding av torsk i fiske etter andre hvitfiskarter. Fiskarlaget tilrår videre at bifangstprosenten for fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad i Nordsjøen reduseres fra 25% til 20% torsk i de enkelte fangster og ved landing. Bifangsten for fartøy som fisker med snurrevad i Nordsjøen settes i 10%.

I utgangspunktet har Fiskarlaget gått inn for likebehandling av konvensjonelle redskaper, men ut fra den ekstraordinære situasjonen tilrås det at det settes en lavere bifangstprosent på snurrevad. For øvrige flåtegrupper tilrås at fastsatte bifangstprosenter videreføres. 

Norges Fiskarlag mener at foreslåtte kvoteopplegg vil kunne gjennomføres innenfor den norske kvoterammen på 1700 tonn. Dersom totalkvoten av torsk i Nordsjøen og Skagerrak for 2021 skulle bli av en slik størrelse at det er grunnlag for å reetablere etablerte regulerings- og fordelingsprinsipper, så vil Fiskarlaget komme tilbake til saken. 

Norges Fiskarlag vil også påpeke at det årlig tildeles EU (Sverige) et kvantum på om lag 380 tonn av den norske torskekvoten. Med de ekstremt lave nivåene som er på torskekvoten i Nordsjøen og Skagerrak, utgjør dette nesten 20% av den norske kvoten. Fiskarlaget finner det svært urimelig at norske fiskere må bære hele belastningen med kvotereduksjoner, mens overføringen til EU (Sverige) ikke berøres. Norges Fiskarlag ber derfor norske myndigheter vurdere en forholdsmessig reduksjon av kvoteoverføringen til EU (Sverige). 

Av hensyn til at vintersesongen allerede er i gang bes det om at foreslått justeringer i reguleringsopplegget foretas så snart som mulig. 


Regulering av fisket etter hyse nord for 62?N – trålgruppen og konvensjonelle hav 

Norges Fiskarlag ber om at fartøykvotene i fisket etter hyse nord for 62°N i torsketrålgruppen og konvensjonell hav overreguleres med 10%, slik gjeldende kvotefleksregime gir anledning til innenfor de etablerte gruppekvotene, og som også ble innført i de to nevnte flåtegruppene i fjor, jfr. kvotejustering av 27. februar 2020.»

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.