Fiskarlaget Nyheter

2021-06-22 08:35
Markerer 50-årsjubileum
Mannskapsseksjonen
Markerer 50-årsjubileum
Daglig leder Audun Stautland med den første protokollen og bilde av første leder i seksjonen Rolf Skjelstad.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Mannskapsseksjonen markerte tirsdag 22. juni sin 50-årsdag. Tariffseksjonen i Norges Fiskarlag drar i denne teksten opp sine historiske linjer. Og vi gratulerer!

Av daglig leder Audun Stautland i Mannskapsseksjonen

«Tirsdag 22/6 – 1971 ble det holdt møte på Norges Levendefisklags kontor. Møtet ble satt kl. 16.30, og Johan Hagen ble valgt til å lede møtet

Slik begynner Mannskapsseksjonens historie. Dette er starten på protokollen fra det aller første møtet i Mannskapsseksjonen.

Protokollen er ført med stødig hånd

I Trondheim var 10 utvalgte mannskapsmedlemmer blitt samlet for å etablere Mannskapsseksjonen. De representerte de 8 av de 10 valgdistriktene man skulle dele Mannskapsseksjonen inn i.

Disse deltok i møtet:

Finnmark Fiskarlag - Bjarne Mathisen (Berlevåg)

Troms Fiskarfylking - Arthur Hansen (Gryllefjord) og Bernhard Vidjeland (Oksfjordhamn)

Nordland Fylkes Fiskarlag - Rolf Skjelstad (Leines) og Ottar Olaussen (Frøskeland)

Nord-Trøndelag Fiskarlag - Helge Hopen (Kolvereid)

Sør-Trøndelag Fiskarlag - Egill Haugen (Råkvåg)

Nordmøre Fiskarlag og Romsdal Fiskarlag - Arthur Lie (Nordvika)

Sunnmøre Fiskarlag møtte Kjartan Fjørtoft (Fjørtoft)

Rogaland Fiskarlag, Østlandske Fiskeriselskap og Oslofjorden Fiskarlag - Karl Salvesen (Åkrehamn).

(Valgdistriktet Sogn og Fjordane Fiskarlag og Hordaland Fiskarlag og valgdistrikt Notfiskarsamskipnaden og Sør-Norges Notfiskarlag var ikke representert.)

Sakslisten for møtet bestod av seks punkter:

  • Godkjennelse av vedtekter.
  • Valg av formann og nestformann.
  • Valg av arbeidsutvalg.
  • Gjennomgåelse av utkast til Hovedoverenskomst.
  • Gjennomgåelse av utkast til Fiskerioverenskomst
  • Drøftelse av hvilke fiskerier som det i første omgang skal opptas forhandlinger om, med sikte på å komme frem til oppgjørsavtaler.

Etableringen av Mannskapsseksjonen var en naturlig forlengelse av Norges Fiskarlags arbeid for å sikre alle fiskere i Norge gode og forutsigbare økonomiske og sosiale rammer for sin yrkesutøvelse. Fiskarlaget arbeidet for å sikre ansatte fiskeres rettigheter blant annet ved å innføre fiskerpensjon, garantilott, ulykkesforsikringer og egen lov om arbeidsforhold i fisket.

Ønsket om å etablere en tariffavtale for Fiskarlagets medlemmer ble unnfanget allerede på 30-tallet. At det skulle gå over 30 år før planene ble realisert i Trondheim en varm og fin, men vindfull sommerdag i 1971, viser at ting kan ta «litt» tid.

Et viktig steg på vegen, men kanskje også årsaken til at det skulle gå så lag tid, var innføringen av normalavtaler i 1947. Dette var avtaler som var en kombinasjon av krav til båt og utstyr, herunder redningsutstyr, og oppgjørsregler. Disse avtalene minner om dagens fiskerioverenskomst og oppgjørsavtaler, men de var ikke obligatoriske og det var opp til den enkelte båteier om vedkommende ville følge dem.

Norges Fiskarlags ønske om å tilby alle sine ansatte medlemmer ordnede arbeidsforhold og en rettslig bindene tariffavtale, aktualiseres på landsmøtet i 1969. Her enes man om å etablere en tariffavtale og et apparat rundt denne som er i samsvar med reglene i Arbeidstvistloven. Til det måtte man etablere en arbeidsgiver- og en arbeidstakerorganisasjon. Disse måtte være både likeverdige og selvstendige organisasjoner. Løsningen ble etableringen av Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen.

Mannskapsseksjonens vedtekter ble fastsatt av Mannskapsseksjonens Hovedforhandlingsutvalg om ettermiddagen 22. juni 1971 og med det var Mannskapsseksjonen stiftet.

Det første arbeidsutvalget i Mannskapsseksjonen bestod av

Rolf Skjelstad (formann)

Bernhard Vidjeland (nestformann)

Kjartan Fjørtoft og

Karl Salvesen

Rolf Skjelstad var første leder i seksjonen, mens bildet holdes av Audun Stautland som er nåværende administrativ leder.

Forut for møtet i Trondheim hadde representanter fra mannskap og båteiere fremforhandlet utkast til både en Hovedoverenskomst og en Fiskerioverenskomst. Hovedoverenskomsten som regulerer hvordan seksjonene skal gå frem for å avtale, endre eller avgjøre tvister knyttet til de avtaler som de inngår, ble formelt inngått av seksjonene onsdag 23. juni 1971. Samme dag ble også den første Fiskerioverenskomsten som inneholder fellesregler for alle typer fiskeri, inngått. De enkelte oppgjørsavtalene ble det forhandlet om utover året og de første oppgjørsavtalene var på plass med virkning fra 1.1.1972.

De første oppgjørsavtalene ble trykket som enkelthefter.

Fra stiftelsen og frem til i dag har Mannskapsseksjonens medlemmer vært ansatte fiskere som er medlemmer av Norges Fiskarlag. I vedtektene fra 1971 var formålet å ivareta Mannskapsseksjonens medlemmer i forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår med Norges Fiskarlag Båteierseksjonen.

Avtaleverket mellom Båteierseksjonen har i dag fortsatt den samme grunnstrukturen.

Hovedoverenskomsten ligger i bunnen for alle tariffavtalene og gir spillereglene for hvordan seksjonene skal forholde seg til hverandre i tariffsammenheng.

Fiskerioverenskomsten regulerer felles regler som gjelder for alle arbeidsforhold slik som ansettelse og oppsigelse, arbeidsplikter, hvilke inntekter og utgifter som skal fordeles mellom mannskap og båteier, tidspunkt for når mannskapet skal få utbetalt lønn, forsikringsdekning mm, er regulert i Fiskerioverenskomsten.

Oppgjørsavtalene fastsetter av mannskapets andel av de verdier som skal fordeles mellom båteier og mannskapet. Det er laget ulike tabeller som skiller mellom ulike båttyper og brukstyper. Hovedregelen er at fordelingen skjer etter en tabell som angir ulik lottfordeling ut fra båtens størrelse og antall mann om bord.

Spesielle bestemmelser er oppgjørsavtalenes felles bestemmelser på kryss av båttyper/brukstyper. Her finnes reglene om ekstralott, avlønning av lærlinger og strukturtrekk mm.

Daglig leder Audun Stautland presenterer seksjonens "Wall of fame" med ledere gjennom 50 år: Øverst f.v. Rolf Skjelstad og Ottar Olaussen. Andre rekke f.v. Aksel Aleksandersen og Paul Vestberg. Tredje rekke f.v. Ivar Olufsen og Harald Linchausen. Nåværende leder er Jan Petter Børresen.

Mye har endret seg på 50 år. Det norske samfunnet og fiskerinæringen har gjennomgått en rivende utvikling. Det gjelder alt fra teknologi, sosiale rettigheter, arbeidervern, ressursforvaltning, globalisering og økonomi.

Teknisk utvikling har gitt effektivitetsøkning og redusert behov for antall båter og fiskere. Fiskeriene har blitt lukket og kvotefordeling har blitt en ny viktig politisk realitet.

Fiskerinæringen har nytt godt av den tekniske utviklingen, men også hatt utfordringer med å tilpasse seg den. Det har vært naturlige biologiske variasjoner i fiskebestandene og stadige utfordringer med å få solgt fisk til fornuftige priser ute i verden. Økonomien i fiskenæringen har derfor ikke vært lineær positiv, det har vært økonomiske svingninger med til dels både høye topper og dype daler.

Mannskapsseksjonens arbeid har vært å sikre sine medlemmers interesser både når det er dårlige dager og når det er økonomiske toppturer. Vi skal bidra til at våre medlemmer har en trygg arbeidsplass å gå til, og at de skal være sikret en rettferdig andel av den verdiskapningen som skjer.

Et tariffsystem som bygger på lottprinsippet, har vist seg å være en godt arbeidsredskap for våre medlemmer. Lottsystemet fordeler den økonomiske risikoen mellom ansatte og arbeidsgivere. Med et fastlønnssystem ville mange redere bukket under i nedgangstider. Ved lottavlønning tar ansatte fiskere en vesentlig del av de økonomiske konsekvensene for rederiene i dårlige tider, men får kompensert for dette ansvaret når tidene er normale.

***

Det er ikke noe som kommer av seg selv. Alt som skjer, skjer fordi noen arbeider for å oppnå noe. Slik også med Fiskerioverenskomsten.

Fiskerioverenskomsten er i dag større og mer omfangsrik enn noen gang. Dette fordi den gjenspeiler den utviklingen fiskerinæringen har gjennomgått og den hverdagen våre medlemmer lever i.

Mannskapsseksjonen er en vital og handlekraftig fagforening for våre medlemmer. Æren for det, tilkommer medlemmene selv. Det er våre medlemmer som har arbeidet frem dagens tariffavtaler, det våre medlemmer som prøver å forbedre det som forgjengerne har skapt og det er våre medlemmer som stiller opp for hverandre.

Mannskapsseksjonen ønsker oss selv til lykke med dagen. Sammen skal vi jobbe videre med å realisere vår målsetting:

- å ivareta våre medlemmers interesser i forhandlinger om lønns- og arbeidsforhold med arbeidsgiver eller sammenslutning av arbeidsgivere i fisket.

- å ivareta våre medlemmers interesser i lønns- og arbeidstvister og medvirke til at eventuelle tvistesaker løses mest mulig effektivt.

- å ivareta våre medlemmers interesser innenfor alle tariffområder.

- å arbeide aktivt for at Norges Fiskarlag skal være en udelelig og solidarisk organisasjon for alle fiskere.

- å arbeide aktivt for at representanter fra mannskapssiden skal være representert i Norges Fiskarlags styrende organer og andre organisasjoner som tjener medlemmenes interesser.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.