Organisasjonen

Etiske retningslinjer
For Norges Fiskarlag
Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene er utarbeidet og behandlet i Landsstyret og vedtatt etter høring i organisasjonen. Retningslinjene gjelder for både tillitsvalgte og ansatte.

1. Innledning

Etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte i Norges Fiskarlag skal legge til rette for en positiv utvikling av hele organisasjonens kultur med det formål å utvikle fellesskapet og en atmosfære av åpenhet, tillit, stolthet og tilhørighet.

Retningslinjene gjelder for alle ansatte og tillitsvalgte i alle Fiskarlagets organisasjonsledd.

Den enkelte er ansvarlig for å ivareta sin egen integritet og å overholde de etiske retningslinjene.

Landsstyret skal i løpet av hver landsmøteperiode, og når forhold tilsier det, ha en gjennomgang av de etiske retningslinjene. På denne gjennomgangen skal representanter for ansatte delta i behandlingen.

Hendelser som krever oppfølging forutsettes lagt fram for Landsstyret eller arbeidsutvalget.

Tillitsvalgte og ledende ansatte må gå foran i å leve etter og vise til de etiske retningslinjene.

Dette arbeidet er viktig for å sikre organisasjonens troverdighet og tillit.

2. Om forskjellbehandling

Ingen skal ulovlig eller urimelig forskjellsbehandles på grunn av kjønn, religion, politisk oppfatning, etnisitet, hudfarge, nasjonal opprinnelse, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, samlivsform eller alder.

3. Mobbing, seksuell trakassering og kjøp av seksuelle tjenester

Det er nulltoleranse for mobbing og trakassering, herunder uønsket seksuell oppmerksomhet, og kjøp av seksuelle tjenester.

4. Håndtering av konflikter knyttet til arbeidsmiljøet

I tillegg til det ansvar den enkelte ansatte og tillitsvalgte selv alltid vil ha for egen atferd og medvirkning til å utvikle et godt arbeidsmiljø, vil ledere ha et særskilt ansvar for å legge forholdene til rette slik at mobbing, trakassering og ødeleggende konflikter ikke finner sted.

Selv om det er arbeidsgivers ansvar å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, har ansatte også et ansvar for å ta opp spørsmål eller konflikter knyttet til arbeidsmiljøet.

Konflikter tas i utgangspunktet opp på lavest mulig nivå.

5. Tjenestereiser

Alle reiser i organisasjonens tjeneste skal i utgangspunktet gjøres på billigste måte, fortrinnsvis gjennom virksomheter som har tariffestede lønns- og arbeidsvilkår.

Det skal i vurderingen tas hensyn til tids- og kostnadseffektivitet, ansattes og tillitsvalgtes arbeidssituasjon og til miljøet.

6. Politikk for rusmiddelbruk

Det er uakseptabelt å møte på jobb påvirket av rusmidler.

Ved representasjon, reisevirksomhet, deltakelse på kurs og konferanser og andre arbeidsrelaterte anledninger for ansatte og tillitsvalgte, skal det vises måtehold med alkohol og det forventes en atferd som ikke går ut over organisasjonens omdømme.

7. Behandling og oppbevaring av personopplysninger

Lov om behandling av personopplysninger følges i alle organisasjonsledd. Målet er å hindre at personopplysninger kompromitteres. Sensitive dokumenter skal håndteres og oppbevares slik at informasjonen ikke kommer på avveie. Det betyr at disse skal være under tilsyn, være passordbelagt eller fysisk sikret ved innlåsing i skap, rom eller lignende.

8. Sosiale medier, opprop, leserinnlegg mv

Ansatte og tillitsvalgte i Norges Fiskarlag har en viktig rolle i formidling av organisasjonens verdier, mål og aktiviteter. Ansatte og tillitsvalgte skal et bevisst forhold til undertegning av opprop, skriving av leserinnlegg og til å bruke sosiale medier.

Bruken av sosiale medier i jobbsammenheng skal bygge opp under og synliggjøre organisasjonens vedtatte politikk og arbeid.

9. Interessekonflikter, taushetsplikt og lojalitet

Som ansatt og tillitsvalgt vil all opptreden utad bli identifisert med Fiskarlaget.

Fiskarlaget har behov for en åpen ytringskultur for at vi som organisasjon skal fungere og utvikle oss. En åpen ytringskultur er også viktig for arbeidsmiljøet og den enkeltes trygghet og trivsel.

Reiser og oppdrag i organisasjonens tjeneste skal som hovedregel betales av egen organisasjon. Unntak fra dette kan være at man i kraft av stilling/verv i organisasjonen har styreverv eller utvalgsarbeid i andre organisasjoner og virksomheter. I slike tilfeller er det normalt at det er oppdragsgiver som dekker kostnader i forbindelse med reise og opphold.

Bevertning og arrangementer i regi av andre enn egen organisasjon skal vurderes i hvert enkelt tilfelle, særlig i de tilfeller hvor utgifter dekkes av andre enn Fiskarlaget.

Fiskarlaget skal aldri utsette samarbeidspartnere eller andre for handlinger eller gi gaver/oppmerksomhet som kan oppfattes som bestikkelser, korrupsjon eller forsøk på å påvirke saksbehandlingen eller resultatet i en sak.

Gaver som gis på vegne av organisasjonen må ikke være av en slik størrelse at de kan reise tvil om våre motiver. Tillitsvalgte og ansatte skal heller ikke ta imot gaver i form av tjenester, penger eller gjenstander som det kan være knyttet forventning om gjenytelser til.

Dersom Fiskarlaget inviterer samarbeidspartnere til arrangementer, som innebærer reise og/eller overnatting, skal eventuelle utgifter knyttet til dette som hovedregel betales av samarbeidspartner.

Servering under slike arrangement skal være nøktern og balansert i forhold til omstendighetene.

10. Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Vi viser til varslingsreglene i arbeidsmiljøloven kapittel 2 A som oppstiller en lovmessig rett til varsling. Arbeidsmiljølovens varslingsregler går ved konflikt foran disse retningslinjene.

Kritikkverdige forhold er brudd på lovregler, brudd på interne regler eller brudd på etiske normer. Varsling er positivt for organisasjonen og for samfunnet, fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. Den som varsler har rett til særskilt vern i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, og er en viktig ressurs for organisasjonen som skal gis støtte og beskyttelse.

Tillitsvalgt og administrativ ledelse i det enkelte organisasjonsledd må ta stilling til hvordan det skal følges opp i saker som er varslet. I saker hvor det vil kunne oppleves vanskelig å gå til nærmeste leder eller hvor nærmeste leder er en del av problemet, kan varsling skje direkte til verneombud eller organisasjonsleddet over.

Det skal iverksettes tiltak for å rette opp det som er kritikkverdig. Varsleren skal ha tilbakemelding innen en uke. Viser det seg at det ikke er grunnlag for kritikken, eller at det hele baserer seg på en misforståelse, skal varsleren få en redegjørelse.

Ledelsen har også et ansvar for å ta vare på personer som har blitt utsatt for kritikk.

En omvarslet skal få anledning til å bli gjort kjent med anklager, redegjøre for sin oppfatning  og svare på beskyldninger (kontradiksjon).

I noen saker vil det være forsvarlig å gjøre visse undersøkelser før omvarslet får kjennskap til saken (eks i saker som vurderes meldt til politiet eller andre offentlige myndigheter av hensyn til mulige etterforskningen og fare for bevisforspillelse).

I saker som omhandler seksuell trakassering skal Norges Fiskarlag bidra til at offeret får juridisk bistand, som kan gi vedkommende råd om håndtering av saken. Det skal i slike tilfeller være offerets vurdering og valg om vedkommende eventuelt vil gå til anmeldelse.

Generalsekretæren i Norges Fiskarlag har ansvar for og myndighet til å håndtere alle varsler i hele organisasjonen etter arbeidsmiljølovens bestemmelser, men dette fritar ikke den enkelte medlemsorganisasjon for ansvaret for å løse varslinger eller konflikter på lavest mulig nivå.

Ved eventuelle varslingssaker mot generalsekretæren har styrets leder ansvar for å håndtere disse i tråd med vedtatte retningslinjer.

11 Konsekvenser av brudd på de etiske retningslinjer

Brudd på de etiske retningslinjene behandles som personalsak og kan eventuelt få konsekvenser for arbeids- og ansettelsesforholdet til ansatte i det enkelte organisasjonsledd.

Tillitsvalgte i Fiskarlaget herunder alle medlemslag kan, etter vedtak i det enkelte organisasjonsledd eller Landsstyret, bli suspender, eventuelt ekskludert, i medhold av «lover for Norges Fiskarlag § 10».

Lovbrudd i tilknytning til arbeid og oppdrag for organisasjonen vil bli politianmeldt.»

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.